En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

2002 och 2003 infördes nya regler för försäljning av skalbolag. Trots att reglerna varit i kraft några år, är många rådgivare inte på det klara med hur lätt ”vanliga aktieförsäljningar” kan få katastrofala följder.

Sedan många år har skalbolagsplundringar plågat skattemyndigheter och enskilda. I sin värsta form har skalbolag först sålts till företag med okända (men förmodligen svenska) ägare i lågskatteländer med strikt banksekretess. Därefter har bolagets likvida medel överförts till lågskattelandet och skalbolaget helt sonika satts i konkurs. Brottsutredningarna har naturligtvis varit svåra att fullfölja.

I stället för att förbättra förutsättningarna för brottsbekämpning införde lagstiftaren ett ansvar för säljaren av ett skalbolag. Den principiella tankegången är att om köparen plundrat ett skalbolag skall säljaren av andelarna betala skalbolagets skatter. Redan i sig är detta naturligtvis en felaktig princip. Om köparen av ett skalbolag begår ett brott borde detta naturligtvis inte drabba säljaren av bolaget. Inte nog med detta! Därutöver har lagstiftaren valt att använda sig av ett antal schabloner så att den principiella tankegången nästan inte känns igen vid läsning av lagtexten. Skalbolagsreglerna de från rättsäkerhetssynpunkt värsta skatteregler vi har enligt min mening. De har så dålig kvalitet att de borde ha stoppats av lagrådet. De hör inte hemma i ett rättssamhälle.

När jag nedan skriver om andelar avses aktier, andelar i ekonomiska föreningar eller andelar i handels- eller kommanditbolag.

Vanligtvis blir en fysisk person beskattad i inkomstslaget kapital vid försäljning av andelar. Om 3:12-reglerna är tillämpliga skall halva kapitalvinsten tas upp i inkomstslaget kapital och halva i inkomstslaget tjänst (efter avdrag för gräns- och lättnadsbelopp). Försäljning av skalbolagsandelar skall dock redovisas som passiv näringsverksamhet och utan någon hänsyn till gräns- eller lättnadsbelopp. Innebörden blir alltså full beskattning som förvärvsinkomst plus särskild löneskatt på 24,26 %!  I stället för 30 – 44 % kan beskattningen hamna någonstans mellan 54 och 82 %. Om man gör fel (oavsiktligt), tillkommer skattetillägg. Då kommer slutnotan upp i 59 – 93 % av kapitalvinsten!

Om säljaren är en juridisk person, är de sålda andelarna ofta näringsbetingade. I sådana fall är eventuell kapitalvinst vanligtvis skattefri. Skulle emellertid det sålda bolaget vara ett skalbolag, beskattas hela köpeskillingen utan avdrag för andelarnas anskaffningskostnad med 28 % skatt. Skillnaden blir liksom för en fysisk person ofta katastrofal, särskilt om skattetillägg tillkommer med 40 % av skatten. Här kommer då slutnotan upp i 39 % av köpeskillingen, även om kapitalvinsten skulle vara obetydlig!

Det är alltså viktigt att göra rätt. Det är dock inte helt lätt att alltid göra rätt, för vad är egentligen ett skalbolag?

En förenklad definition är följande: Det sålda bolaget är ett skalbolag om bolagets likvida medel överstiger halva köpeskillingen för samtliga andelar i bolaget.

Det skall tilläggas att definitionen är något olika formulerad beroende på om säljaren är en fysisk person (IL 49a kap.) eller en juridisk person (IL 25a kap.). Det skall också tilläggas att reglerna aldrig tillämpas på marknadsnoterade andelar.

Definitionen är dock inte så enkel som den låter ens i sin förenklade form: Ty vad är likvida medel?

Likvida medel är naturligtvis inte endast kontanter utan även värdepapper (värderade till marknadsvärde) och i vissa fall fordringar.

De flesta konsultföretag torde vara skalbolag, eftersom sådana företag vanligtvis har stor andel likvida medel i sina balansräkningar.

Men som likvida medel räknas också:

”andra tillgångar om

1.                   tillgångarna anskaffats tidigast två år före avyttringen,

2.                   tillgångarna saknar affärsmässigt samband med verksamheten sådan den bedrevs intill två år före avyttringen, och

3.                   det inte framgår att anskaffningen skett i annat syfte än att tillgångarna lätt skulle kunna avyttras efter avyttringen av andelen.”

Säljaren eller säljarens rådgivare måste alltså inte bara ta hänsyn till vad som i dagligt tal anses vara likvida medel utan även utreda vilka tillgångar som tillkommit under de senaste två åren.

Med denna definition kan ett industriföretag som köpt en ny rörelsegren under den senaste tvåårsperioden vara ett skalbolag!

Om Du nu som säljare eller säljarens rådgivare funnit att en viss försäljning av andelar inte avser ett skalbolag, finns ytterligare en fälla som få tänker på:

Försäljningen kan komma att retroaktivt omkategoriseras som en skalbolagsförsäljning om säljaren inom två år från försäljningen köper tillbaka övervägande delen av andra tillgångar än likvida medel.

Om Du är säljarens rådgivare och vill vara seriös, måste Du alltid upplysa honom om att han inte skall återköpa inkråm inom två år efter försäljningen utan att i så fall först rådfråga skatteexpertis. Inte heller säljarens närstående personer eller bolag får göra återköp!
 

Säljaren måste alltså ha kontroll över sina släktingar!

Bestämmelserna om återköp tillämpas också ifråga om tillgångar som kan anses ha ersatt tillgångar som innehades av det avyttrande företaget eller av ett företag i intressegemenskap vid tidpunkten för avyttringen av andelen!

Skulle säljaren av andelar göra fel, finns en ventil. Om den skattskyldige begär det och det finns särskilda skäl skall skalbolagsbeskattning inte ske. Här lämnas fältet i det närmaste fritt för Skatteverket att ”tycka”. Vanligtvis behandlas dessa ärenden av ansvarfulla tjänstemän men den enskilde har här enligt min mening ingen anständig rättssäkerhet.

Ovanstående är bara några drag i den ytterst komplicerade lagstiftningen kring skalbolag. Framställningen är inte fullständig utan avser endast att fästa uppmärksamhet på några fallgropar, som kan få katastrofala följder om de inte uppmärksammas. När en verklig transaktion skall bedömas, kontrollera därför lagtexten i 25a kap. och 49a kap. inkomstskattelagen!

Om fråga är om skalbolag, kan man undvika skalbolagsbeskattning genom att upprätta en skalbolagsdeklaration. Den skall i så fall vara Skatteverket tillhanda inom 30 dagar efter det att andelen (aktien) har avyttrats.

Om Du är rådgivare – t.ex. affärsjurist eller revisor – tänk på att Du aldrig skall medverka vid försäljning av onoterade aktier, andelar i ekonomiska föreningar eller handelsbolag utan att först kontrollera om det sålda bolaget (eller föreningen) är ett skalbolag. Vid minsta tvekan måste en skalbolagsdeklaration inlämnas inom 30 dagar från avyttringen. Om en viss försäljning inte avser ett skalbolag eller om skalbolagsdeklaration lämnats, måste Du ändå komma ihåg att varna säljaren så att varken han eller hans närstående eller närstående bolag genomför återköp av inkråm inom två år efter försäljningen!

___________________________________________________________

Om Du inte redan är inloggad, logga in eller bli medlem för att  skriva kommentarer!