En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Är ”second hand butik” skattefri verksamhet för en ideell förening?

För allmännyttiga föreningar är inkomst av näringsverksamhet skattepliktig om det inte rör sig om verksamhet som av hävd använts som finansieringskälla eller som har naturlig anknytning till föreningens verksamhet. Som hävdvunna finansieringskällor har bl.a. räknats bingo och vanliga loppmarknader.

Högsta förvaltningsdomstolen hade att ta ställning till om verksamhet som bestod i försäljning i butik av skänkta varor. Domstolen uttalade bl.a. följande.

Blog om: 

Estetiska operationer och behandlingar

Ska estetiska operationer och behandlingar anses som sjukvård och därmed vara befriade från mervärdesskatt?

Högsta förvaltningsdomstolen har efter att ha begärt och fått ett förhandsavgörande från EU-domstolen bl.a. uttalat följande om estiska operationer och behandlingar:

Blog om: 

Beskattning av utdelning från svensk investeringsfond till mottagare som enligt skatteavtal har hemvist i annat land

Utdelning från en svensk investeringsfond till en mottagare med hemvist i ett annat land med vilket Sverige har ett dubbelbeskattningsavtal ska – om skatteavtalet är utformat enligt OECD: s mall – endast beskattas i mottagarens hemviststat. Den andra avtalsslutande staten omfattas nämligen inte av utdelningsartikeln i skatteavtalet i sådana fall utan av artikeln för ”annan inkomst”.  

Blog om: 

Redovisning av resultatandel från handelsbolag i aktiebolag med brutet räkenskapsår

Vid 2013 års taxering och tidigare gäller att ett handelsbolagets resultat ska tas upp av delägarna vid den taxering som handelsbolaget skulle beskattats, om det varit ett skattesubjekt.

För beskattningsår som påbörjats efter den 31 januari 2012 gäller i stället följande.

Blog om: 

Gåva respektive arv av byggmästarsmittade andelar i handelsbolag

Enligt gammal praxis ska gåva av hel näringsverksamhet bestående av byggmästarsmittade fastigheter inte utlösa uttagsbeskattning. Mottagaren av gåvan inträder i givarens skattemässiga situation. Det betyder att mottagaren av gåvan anses bedriva näringsverksamhet i form av byggnadsrörelse även om vederbörande inte aktivt bedriver sådan rörelse. Denna praxis innebär att den som bedriver byggnadsrörelse kan överlåta byggnader inklusive de skulder som hör till byggnaderna såsom gåva utan att överlåtelse anses ha skett för skuldens belopp.

Blog om: 

”Byråanstånd”

Skatteverket har kommit med ett ställningstagande angående s.k. ”byråanstånd”. I sammanfattningen skriver Skatteverket följande:

” Den 2 maj är lagstadgad tid för att lämna in deklaration för fysiska personer och dödsbon. Då 2 maj 2014 infaller på en s.k. klämdag är 5 maj den dag då deklarationerna ska vara inlämnade.

Tidsplanerna för leveranser vid byråanstånd är oförändrade jämfört med 2013.

Blog om: 

Handel med bitcoins

Bitcoins är en virtuell valuta som bara finns på internet och i användarnas hårddiskar. Det är en ”påhittad” valuta som genom sin konstruktion och anonymitet ändå fått många användare. Konstruktionen är sådan att antalet bitcoins aldrig kan komma att överstiga 21 miljoner. Det innebär att ingen myndighet kommer att kunna manipulera valutan för att finansiera budgetunderskott. Ett visst mått av anonymitet uppnås genom att valutan bara existerar i form av krypterade teckensträngar som lagras på respektive användares hårddisk.

Blog om: 

En sambos vuxna barn har ansetts som styvbarn och därmed också som närstående

Vid tillämpning av de s.k. 3:12 reglerna är det av stor vikt att hålla reda på vilka släktingar som ska betraktas som närstående.  I ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden har en sambos barn betraktats som styvbarn och därmed som närstående.

Blog om: 

Smått och gott om allt möjligt

Mervärdesskatt vid import

Skatteverket ska från 1 januari 2015.vara beskattningsmyndighet för mervärdesskatt vid import när en importör är registrerad till mervärdesskatt i Sverige och agerar i egenskap av beskattningsbar person vid importen.

För fördjupning se prop. 2013/14: 16 !

Begränsningar av möjligheten att göra avdrag för koncernbidrag för bolag med brutet beskattningsår - övergångsregler

Blog om: 

Mervärdesskatt som deklareras årsvis får lämnas in ungefär samtidigt som inkomstdeklarationen

Tidpunkten för att lämna mervärdesskattedeklaration som avser ett beskattningsår ska samordnas med deklarationstidpunkten för inkomstskatt enligt prop. 2013/14:28. Syftet med förslaget är att underlätta skatteredovisningen för de minsta företagen. Det rör sådana fysiska och juridiska personer som beräknas komma att ha ett beskattningsunderlag på högst en miljon kronor. De ysiska personer ska lämna inkomstdeklarationen senast den 2 maj och skattedeklarationen senast den 12 maj.

Juridiska personer (med undantag för dödsbon och handelsbolag) som

Blog om: 

Egenavgifter för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag

Nedsättningen av egenavgifterna för enskilda näringsinidkare och delägare i handelsbolag och förstärks genom att avdraget vid avgiftsberäkningen höjs med 2,5 procentenheter till 7,5 procent av avgiftsunderlaget och det maximala avdragsbeloppet med 5 000 till 15 000 kronor per år. Avdraget får inte medföra att egenavgifterna understiger ålderspensionsavgiften.Begränsningsregeln för delägare i handelsbolag och fysiska personer som bedriver näringsverksamhet tillsammans slopas. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

Blog om: 

Paketering av fastighet i aktiebolag ansågs inte utgöra gåva vid tillämpning av stämpelskattelagen

Vid överlåtelse av fastighet genom gåva uttas ingen stämpelskatt. Vid överlåtelse av fastighet genom köp eller byte uttas stämpelskatt. För juridisk person är stämpelskatten 4,25 % av egendomens värde.
En överlåtelse kan betecknas om gåva även om ersättning lämnas, t.ex. genom övertagande av skuld. Stämpelskatt tas då ut om ersättningen uppgår till minst 85 % av egendomens värde. Med egendomens värde avses ersättningen eller taxeringsvärdet året före det år då lagfart beviljas om det värdet är högre.

Blog om: 

Budgetpropositionen – ett försök att ”lista” allt väsentligt rörande skatter och avgifter

 

Årets budgetproposition innehöll en ovanligt stor mängd information rörande skatter och avgifter. Mycket har bara intresse för små grupper av företag, såsom t.ex vissa punktskatter, men det kan ändå vara intressant för många att se en lista på vilka förändringar som kommer och även vad som inte kommer.

I den stora massan av korta nyheter kan finnas något som är viktigt just för Dig!

Listan inleds med sådana förslag till lagtextändringar som föranlett en särskild blog.

Blog om: 

Nedsättning av arbetsgivaravgifterna för forskning och utveckling

 

För att stimulera arbete med forskning och utveckling införs från och med 2014 en möjlighet att få nedsättning av arbetsgivaravgifterna för personer med sådant arbete.

Med forskning avses i detta sammanhang: "systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte ta fram ny kunskap".

Med utveckling avses i detta sammanhang: "systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte använda resultatet av forskning för att utveckla nya varor, tjänster eller produktionsprocesser eller väsentligt förbättra sådana."

Blog om: 

Beskattningen av stiftelser, ideella föreningar och trossamfund reformeras

Från och med 2014 kommer stiftelser att få i stort sett samma regler för skattebefrielse som ideella föreningar och trossamfund. Det är en mycket betydande förändring. Under flera decennier har stiftelser haft ett relativt begränsat antal ändamål för vilka skattebefrielse kunnat medges. Många stiftelser som idag är oinskränkt skattskyldiga, dvs. skattskyldiga för i princip alla slag av inkomster, kommer att bli inskränkt skattskyldiga från och med nästa år.

Blog om: 

Nya 3:12 - regler enligt budgetpropositionen

Det har kommit många bud angående nya 3:12 - regler och vi har skrivit flera bloggar om dem. Den senaste bloggen tillkom på basis av ett pressmeddelande för ett par veckor sedan. Nu har vi tagit del av budgetpropositionen och de föreslagna lagtextändringarna. Skillnaden mot vad vi senast rapporterade blir marginell men inte betydelselös.

Blog om: 

Den frivilliga skattskyldigheten vid uthyrning förenklas

För att få frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning krävs för närvarande särskild ansökan. Från och med 1 januari 2014 ska det räcka med att faktura med moms utfärdas. För att kunna göra avdrag för ingående moms är det viktigt att veta vilken dag den frivilliga skattskyldigheten inträder. Detta ska ske den första dagen i den hyresperiod fakturan avser. Om hyresfaktura utfärdas med moms kommer det att mycket omfattande konsekvenser. Fastighetsägaren kan nämligen inte själv bestämma när den frivilliga skattskyldigheten ska upphöra.

Blog om: 

Föreslagna ändringar i 3:12 reglerna och räntefördelning

Regeringen återkom i torsdags med modifierat förslag beträffande 3:12 reglerna. Det är svårt att få någon riktigt klar bild av vad de nya reglerna kommer att innebära, eftersom vi ännu inte sett några nya lagtextförslag.

Men det ser bra ut för de minsta företagen, tycker jag.

Med utgångspunkt i pressmeddelandet verkar förslaget - med mina ord och som jag ser saken - komma att innebära följande.

Blog om: 

Nya rapporteringsregler för svenska och utländska arbetsgivare med anställda som kommer från utlandet

Från den 1 juli ska utländska arbetsgivare rapportera utstationering av anställda som arbetar i Sverige till arbetsmiljöverket. Rapporteringen ska ske omedelbart eller i vissa fall inom 5 dagar från det att arbetet påbörjades. Den utländske arbetsgivaren måste också ha en kontaktperson i Sverige. Rapporten ska lämnas till Arbetsmiljöverket. Det sker enklast på verkets hemsida. Även om detta inte har direkt med skatt att göra, får det naturligtvis ändå betydelse på det sättet att det blir betydligt svårare för dem som olagligen försöker undkomma svensk skatt.

Blog om: 

Effekterna av att dubbelbestraffning för skattebrott förbjudits

Det verkar inte ha hänt mycket sedan Högsta domstolen den 11 juli avkunnade den dom som innebär att dubbelbestraffning för skattebrott förbjuds.

Jag har googlat på detta idag och inte hittat väsentligt mer än följande länkar. Det händer inte mycket när Sverige tar semester, trots att detta är en skandal av stora mått. Tänk att brottslingar som faktiskt dömts till mångåriga fängelsestraff kan komma att släppas fria och dessutom få skadestånd bara för att den svenske lagstiftaren valt att trotsa EU:s lagstiftning!

Blog om: 

Tjänsteställe - rättsfall

I de två rättsfallen HFD 2013 ref. 19 I och II behandlas reglerna för tjänsteställe. Den vanliga verksamhetsorten är ett område inom 50 km från den skattskyldiges tjänsteställe. Ökade levnadskostnader som den skattskyldige har på grund av att han i tjänsten vistas utanför sin vanliga verksamhetsort, ska som huvudregel dras av. Om arbetsgivaren står för kostanden är den i sådana fall inte skattepliktig förmån för den anställde.

Blog om: 

Delvis utländsk koncern - avdrag för ingående moms

I mervärdesskattelagen finns en koncernregel i 8 kap. 4 § 5. Den innebär att ingående mervärdesskatt hos koncernföretag X, och som X inte kan får avdrag för, i stället i vissa fall kan göras av koncernföretag Y. Regeln, som brukar kallas "slussningsregeln" lyder:

"Den som bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet får också göra avdrag - - -

Blog om: 

Server i Sverige - fast driftställe här?

Skatterättsnämnden har avgjort ett förhandsbeskedsärende angående placering av ett utländskt bolags placering av en server i Sverige. Om servern anses utgöra fast driftställe, ska del av det utlänska bolagets vinst beskattas här.

Inga beslut eller avtal skulle komma att fattas i Sverige. Servern skulle styras från utlandet.

Blog om: 

Sexmånadersregeln - arbete i flera länder och mer än 96 dagar

Skatteverket har i ställningstagande 2010-10-25 som sammanfattning av ställningstagandet sagt följande:

"Kortare avbrott för semester, tjänsteuppdrag eller liknande i Sverige och i tredje land får vid tillämpning av sexmånadersregeln och ettårsregeln inte vara längre än att de sammanlagt motsvarar åtta dagar för varje hel månad som anställningen varar eller 96 dagar under ett och samma anställningsår."

Blog om: 

Konsult- och värderingskostnader i samband med pakering av tillgångar inför en skattefri försäljning

Ett bolag skulle sälja en fastighet. Inför försäljningen tog bolaget skatteråd, vilket ledde till "pakering". Det innebar att fastigheten överfördes till ett dotterbolag för anskaffningsvärdet. Överlåtelsen uppfyllde reglerna för "underprisöverlåtelser" i 23 kap. inkomstskattelagen. Därmed uppkom ingen skatt i det ledet. Därefter såldes dotterbolaget för marknadspris. Moderbolaget gjorde därmed en stor skattefri kapitalvinst. Skatteverket hävdade att konsultkostnaderna inte skulle vara avdragsgilla.

Blog om: 

Sidor