En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Sänkt bolagsskatt – Företagsskattekommitténs slutbetänkande

Företagsskattekommittén har lämnat sitt slutbetänkande. Ett nytt system för bolagsbeskattning föreslås. Det består av två delar. Dels begränsas alla avdrag för räntekostnader och andra finansiella kostnader på så vis att sådana kostnader bara får dras av till den del de motsvaras av finansiella intäkter. Negativa finansnetton får alltså inte längre dras av. Dels införs ett schablonmässigt s.k. finansieringsavdrag med 25 % av företagets hela skattemässiga resultat. Det innebär i praktiken att effektiv bolagsskatt blir 16,5 % i stället för 22 %.

Blog om: 

Översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag

En utredning ska se över de så kallade 3:12-reglerna. Denna gång med avseende på ägarskiften i fåmansföretag. Dagens regler innebär att aktier i fåmansföretag kan förpackas i ett nybildat aktiebolag (NYAB) som sedan säljer aktierna i fåmansföretaget. Försäljningen är skattefri för NYAB om aktierna i fåmansföretaget är näringsbetingade. Om aktierna i NYAB ”läggs i träda” kan det vara möjligt att efter en femårskarens ta ut vinsten ur bolagssektorn till 25 % beskattning.

Blog om: 

Avtal om informationsutbyte och självrättelse

Sverige har under de senaste åren ingått avtal om informationsutbyte med de flesta skatteparadisen runtom i världen. Enligt ett pressmeddelande från Skatteverket har de nya avtalen hittills använts vid 229 tillfällen. Upptaxeringar och självrättelser har genererat ca 2 miljarder kr i skatt sedan 2010.

Blog om: 

Stadigvarande vistelse och väsentlig anknytning

Två makar (A och B) var sedan länge utflyttade från Sverige. De hade ingen avsikt att flytta tillbaka. A led av en sjukdom som krävde expertvård. Den kunde fås vid ett sjukhus i Sverige. Vårdinsatserna kunde komma att överstiga sex månader. Därefter skulle A återvända till bosättningslandet. I ett förhandsbesked konstateras att uttrycket ”stadigvarande vistelse i Sverige” inte är närmare definierat i inkomskattelagen. Av praxis följer emellertid att dit räknas en sammanhängande tidsperiod om sex månader eller mer.

Blog om: 

Anställda blev via egna nybildade bolag underentreprenörer till den tidigare arbetsgivaren

Det föreligger inget hinder att i aktiebolag bedriva verksamhet som bygger på ägarens personliga arbetsinsatser. Avgörande vid beskattningen är vad som avtalats med uppdragsgivaren, i vilken omfattning uppdragstagaren är beroende av uppdragsgivaren och i vilken omfattning uppdragstagaren är inordnad i dennes verksamhet. Skatterättsnämnden konstaterar i ett förhandsbesked att då alla avtal är marknadsmässiga och de f.d. anställdas bolag redan från början ska erbjuda sina produkter på den öppna marknaden är kravet på självständighet vid en helhetsbedömning uppfyllt.

Blog om: 

Beskattning av ersättning för arbete vid byte av arbetsland och/eller bosättningsland

Skatteverket har utfärdat ett ställningstagande där man gör bedömningar av hur beskattning av ersättning för arbete ska ske när beskattningstidpunkten infaller före eller efter själva intjänandet och mottagaren arbetat i flera länder under intjänandet, alternativt bytt bosättningsland.

För fördjupning, se länk!

Blog om: 

Underprisöverlåtelse av fastigheter från handelsbolag som ägdes av handelsbolag medförde inte uttagsbeskattning

Med uttag avses att en skattskyldig överlåter tillgång i näringsverksamhet utan ersättning eller mot ersättning som lägre än marknadsvärdet. Konsekvensen av uttag är beskattning som om avyttring skett till marknadspris. Handelsbolag är inga skattesubjekt. Handelsbolags inkomster beskattas hos andelsägarna. Enligt lagtexten föreligger uttag om ett svenskt handelsbolag som den skattskyldige är delägare i överlåter en tillgång utan ersättning eller mot ersättning som lägre än marknadsvärdet.

Blog om: 

Inbördes överlåtelser av flera fastigheter mellan aktiebolag ansågs som byten

Frågan i ett förhandsbeskedsärende var om fördelning av ett stort antal fastigheter mellan bolag i en kommunal koncern utgjorde kvalificerade underprisöverlåtelser med uppskov av inkomstbeskattning som följd. Skatterättsnämndens majoritet ansåg att underprisreglerna kunde aktualiseras bara om marknadsvärdet på tillbytta fastigheter understeg marknadsvärdet på överlåtna fastigheter (Skatterättsnämndens förhandsbesked 2014-01-24, dnr 55-13/D)

Blog om: 

Årsskiftesplanering för fåmansbolagsägare - uppdatering för december 2013

Nedanstående är en uppdatering av föregående års råd till ägare av fåmansaktiebolag. Nu är sista chansen att justera ägarnas löner från företaget för år 2013. Ofta tar fåmansföretagaren ut för lite i lön! Här finns mycket att fundera över!

När det gäller löner, betänk följande:

Blog om: 

Bilförmån - nya miljöbilar våren 2013

För miljöbilar finns särskilda regler om nedsättning av förmånsvärdet. För nytillkomna miljöbilar under våren 2013 anges hur nedsättningen ska göras, dvs. vilka bilmodeller som bör anses som närmast jämförbara bil vid beräkningen. Beräkning av förmånsvärde för miljöbil görs med utgångspunkt i motsvarande förmånsvärde för närmast jämförbara konventionella bil. Det har uppkommit behov av en komplettering för nytillkomna miljöbilar på marknaden under första halvåret 2013.

Blog om: 

Bilförmån - nya miljöbilar våren 2013

För miljöbilar finns särskilda regler om nedsättning av förmånsvärdet. För nytillkomna miljöbilar under våren 2013 anges hur nedsättningen ska göras, dvs. vilka bilmodeller som bör anses som närmast jämförbara bil vid beräkningen.Beräkning av förmånsvärde för miljöbil görs med utgångspunkt i motsvarande förmånsvärde för närmast jämförbara konventionella bil. Det har uppkommit behov av en komplettering för nytillkomna miljöbilar på marknaden under första halvåret 2013. För mer info, se Skatteverkets ställningstaganden.

Blog om: 

Bilförmån - nya miljöbilar våren 2013

För miljöbilar finns särskilda regler om nedsättning av förmånsvärdet. För nytillkomna miljöbilar under våren 2013 anges hur nedsättningen ska göras, dvs. vilka bilmodeller som bör anses som närmast jämförbara bil vid beräkningen. Beräkning av förmånsvärde för miljöbil görs med utgångspunkt i motsvarande förmånsvärde för närmast jämförbara konventionella bil. Det har uppkommit behov av en komplettering för nytillkomna miljöbilar på marknaden under första halvåret 2013.

Blog om: 

Ettårsregeln och korta avbrott

Den som är obegränsat skattskyldig i Sverige kan i vissa fall erhålla skattefrielse för inkomst av anställning. Det krävs vistelse i utlandet under anställningen i minst ett år i samma land. Inkomsten behöver inte ha beskattats i verksamhetslandet. Orsaken till att den inte beskattats ska vara lagstiftning, administrativ praxis eller annat avtal än skatteavtal. 

Blog om: 

Hur gör man rent praktiskt för att skänka bort utdelning i fåmansbolag till välgörande ändamål?

Som framgår av Kaj Rasks blogg 2012-08-15  (Skatteeffektiva gåvor http://www.skatter.se/?q=node/4906 ) är det möjligt för en fysisk person att skänka sin rätt till utdelning från såväl avstämningsbolag (noterade bolag vanligtvis) som från fåmansbolag utan att utdelningen beskattas hos vare sig aktieägaren eller hos en mottagande välgörenhetsorganisation eller trossamfund.

Blog om: 

Skatteflyktslagen - juridikens bakgård

Ett gammalt ordspråk säger att "land ska med lag byggas". Det är viktigt att lagar tillkommer i god ordning och att vi har fristående domstolar som tolkar dem på ett opartiskt sätt. Den enskilde medborgarna ska kunna ta reda på vad lagen säger och kunna lita på att det också gäller vid en eventuell framtida prövning i domstol. Detta är kännetecken på ett rättsamhälle.

Blog om: 

Skatteeffektiva gåvor

Från och med år 2012 kan man få skattereduktion för penninggåvor till vissa ideella organisationer. Gåvomottagaren måste vara godkänd av Skatteverket. Godkända gåvomottagare listas på Skatteverkets webbplats, www.skatteverket.se/gavogivare. För rätt till skattereduktion krävs att varje enskild penninggåva uppgår till minst 200 kr och att det totala gåvobeloppet under året uppgår till minst 2 000 kr.

Blog om: 

Frivillig rättelse igen

För några veckor sedan fick jag, i min egenskap av ombud för två personer som 2011 hade begärt omprövning, två omprövningsbeslut från Skatteverket. Båda besluten avsåg frivilliga rättelser avseende taxeringsåren 2006-2011 (inkomståren 2005-2010). Jag tänker beskriva det ena fallet lite närmare.

Blog om: 

Årsskiftesplanering för fåmansbolagsägare - uppdatering för december 2011

Nedanstående är en uppdatering av föregående års råd till ägare av fåmansaktiebolag. Nu är sista chansen att justera ägarnas löner från företaget. Ofta tar fåmansföretagaren ut för lite i lön! Här finns mycket att fundera över!

När det gäller löner, betänk följande:

Under första brytpunkten beskattas lön endast med kommunalskatt. En vanlig kommunalskattesats är 33 %. Inklusive arbetsgivaravgifter i bolaget och med hänsyn till att arbetsgivaravgifterna är avdragsgilla (icke skattepliktiga) blir marginalskatten cirka 54 %. Då räknar jag med avdragseffekten m.h.t. den privata skattesatsen, dvs. 33+31,42*(1-0,33). Om arbetsgivaravgifterna endast reduceras med bolagsskattesatsen, blir marginalskatten i stället 56 %, dvs. 33+31,42*(1-0,263)

Första brytpunkten för beskattningsåret 2011 ligger på 395 600 kronor (före grundavdrag m.m.)

Lön, till den del den överstiger första brytpunkten men understiger andra brytpunkten beskattas med kommunalskatt plus 20 % statlig skatt. Om kommunalskatten ligger på 33 % blir marginalskatten således 53 %. Inklusive arbetsgivaraavgifter och med hänsyn till att arbetsgivaravgifterna är avdragsgilla blir marginalskatten cirka 68 %. Om arbetsgivaravgifterna endast reduceras med bolagsskattesatsen, blir marginalskatten hela 76 %. Många fåmansföretagare lägger sitt löneuttag precis på första brytpunkten varje år. Det kan vara en god strategi men betänk löneunderlaget och den pensionsgrundande inkomsten (se nedan).

Blog om: 

Gåvor till ideella organisationer

Det har i alla tider funnits borgerliga riksdagsmän som propagerat för införande av avdragsrätt för gåvor till ideella ändamål.

Nu har det alltså (fr.o.m. 2012) blivit verklighet till slut. Eller har det? Jag tror att många kommer att bli mycket besvikna.

Blog om: 

Skalbolagsbeskattningen - ett litet steg i rätt riktning.

Skalbolagsbeskattningen är det mest rättsosäkra i svensk beskattning, brukar jag säga. Se min blog från 2005; Varning! En ”vanlig aktieförsäljning” kan bli behandlad som skalbolagsförsäljning! En del skönstaxeringar, som jag sett på senare år, skulle möjligen kunna tävla med skalbolagsbeskattningen i denna allt annat än ädla kamp.

Blog om: 

VD fick skattefri "bonus"... lucka i lagen?

Häromdagen läste jag på nytt en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen avkunnad i mars 2011.

Det gällde en underprisöverlåtelse från ett moderbolag (z ) av aktier i ett dotterbolag (x) till ett sidoordnat bolag (y) i vilket x:s vd ägde 9 %. Notera att vd:n inte ägde några aktier i vare sig z eller x.

 Vd:n hade betalt 9000 kr för aktierna i det köpande bolaget (y). Eftersom y endast betalade 6 Mkr för ett bolag som var värt 255 Mkr ökade vd:ns förmögenhet med 9 % av (255 - 6) = 22 Mkr.

Blog om: 

Välkommen, Kaj Rask!

Skatter.se administreras av Skattepunkten AB, som är ett konsultföretag med skattejuridik som specialitet. Driften av skatter.se är vår marknadsföring.

Vi har nu nöjet att meddela att vi anställt ytterligare en medarbetare, nämligen Kaj Rask.

Blog om: 

Bostadsrättsföreningar kan få tillbaka skatt om de ansöker

Efter en dom i Regeringsrätten har Skatteverket ändrat inställning till ränteintäkter i bostadsrättsföreningar.

Tidigare har Skatteverket i ett s.k. ställningstagande intagit den ståndpunkten att alla ränteintäkter i en bostadsrättförening är skattepliktiga.

Efter domen har Skatteverket ändrat sig och skriver bl.a.

Blog om: 

Latent skatteskuld ska beaktas vid bodelning

Beträffande en mängd egendom gäller s.k. evig kapitalvinstbeskattning. Exempel på sådan egendom är fastighet. Så länge egendomen delas lika vid en bodelning utgör detta inte något problem men om den ena maken tillskiftas en fastighet bör den maken kompenseras för att han förr eller senare kan komma att få betala kapitalvinstskatt vid försäljning av fastigheten. Denna framtida skatteskuld kallas för latent skatteskuld.

Blog om: 

Skatteplanering med gamla aktieägartillskott

Regeringsrätten avgjorde den 23 mars 2009 två mål som rörde frågan om beskattning av återbetalning av villkorade aktieägartillskott - RÅ 2009 ref. 47 I och II.

RÅ 2009 ref. 47 I

Blog om: 

Sidor