En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 23 mars 2023

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss med förslag för att Skatteverket ska delta i ett förenklat informationsutbyte med andra brottsbekämpande myndigheter inom EU. Syftet är att förbättra Skatteverkets möjligheter att bedriva en effektiv brottsbekämpande verksamhet.

De senaste åren har internationella kopplingar vid olika typer av brottslighet ökat. Hotbildsbedömningar visar att kriminella grupper ägnar sig åt fler typer av brottslighet, även skattebrottslighet, och blir mer gränsöverskridande i sin verksamhet. Det är därför viktigt att Skatteverket kan utbyta information med utländska brottsbekämpande myndigheter.

På svenskt initiativ antogs 2006 ett rambeslut inom EU om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater. Rambeslutet ska leda till ett snabbare och friare utbyte av information vid brottsutredningar och kriminalunderrättelseverksamhet.

Regeringen avser att anmäla Skatteverket som behörig brottsbekämpande myndighet enligt rambeslutet. I lagrådsremissen föreslår regeringen därför att sekretessbrytande bestämmelser ska införas så att Skatteverket kan lämna information och underrättelser som rör vissa typer av brott och brottslig verksamhet till andra behöriga brottsbekämpande myndigheter inom EU i enlighet med rambeslutet. Bestämmelserna förtydligar även när uppgifter kan lämnas ut inom ramen för det internationella samarbete som redan sker genom Interpol och Europol.

Förslagen väntas stärka Skatteverkets brottsbekämpande förmåga, men även leda till att Skatteverket i högre utsträckning kan lämna information som är till nytta för utländska brottsbekämpande myndigheter.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2023.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström