En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 17 december 2021

Smittskyddsåtgärderna som infördes i förra veckan har påverkat möjligheten för många företag att bedriva sin verksamhet, bland annat till följd av beteendeförändringar i samhället. Regeringen ger idag nya besked om den plan för återinförda företagsstöd som presenterades på en pressträff den 7 december.

- Vi är återigen i ett läge där många företagare kämpar för att få sina verksamheter att gå runt. Från regeringens håll är vi fortsatt fast beslutna om att göra det som krävs för att stötta svenska jobb och företag genom krisen, säger finansminister Mikael Damberg.

Totalt handlar det om tre stöd som nu förbereds för att snabbt kunna återinföras. Regeringen avser att avsätta pengar för detta i en kommande extra ändringsbudget som kommer att överlämnas till riksdagen efter årsskiftet.

Omställningsstödet återinförs för december och kan komma att förlängas med ytterligare tre månader

Regeringen förbereder en utökning av det ordinarie omställningsstödet för perioder mellan december 2021 och mars 2022.

Redan nu ges besked om att avsikten är att stödet ska aktiveras för december i år. Regeringen kommer att följa utvecklingen noga och återkomma med besked i ett senare skede om det blir aktuellt att förlänga stödet även för januari, februari och mars 2022. 

Precis som tidigare ska stödet kunna användas av företag som har haft ett omsättningstapp som överstiger 30 procent jämfört med en referensperiod. Företag kommer kunna få upp till 70 eller 90 procent av sina icke-täckta fasta kostnader ersatta, beroende på företagets storlek. I likhet med tidigare kommer löner och hyror att vara stödgrundande fasta kostnader.

Regeringen kommer att ansöka om statsstödsgodkännande från EU-kommissionen för förlängningen.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag återinförs för december

Regeringen kommer att föreslå att omsättningsstödet till enskilda näringsidkare samt handelsbolag med minst en fysisk person som delägare återinförs för december 2021. I likhet med omställningsstödet har regeringen beredskap för att förlänga stödet ytterligare om det skulle behövas.

Som förutsättning för stöd ska bland annat gälla att den enskilde näringsidkaren respektive handelsbolaget under stödperioden förlorat mer än 30 procent av sin nettoomsättning jämfört med en referensperiod.

Regeringen kommer att återkomma med de förordningsändringar som reglerar den nya perioden.

Utökad och utvidgad möjlighet för företag att ansöka om anstånd med skatt

Regeringen kommer att föreslå en utökning av möjligheterna till till­fälliga skatteanstånd för att dämpa de likviditetsproblem som kan uppstå för företag i det här läget.

Förslaget innebär bland annat att:

Anstånd för avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter ska kunna beviljas för högst nio redovisningsperioder, i stället för dagens sju. Detsam­ma ska gälla för anstånd för mervärdesskatt som redovisas månadsvis.
Anstånd för mervärdesskatt som redovisas kvartalsvis ska kunna bevil­jas för högst tre redovisningsperioder, i stället för dagens två.
Anstånd ska kunna beviljas för redo­visningsperioder som infaller under oktober–december 2021. Enligt nuva­rande regler kan anstånd beviljas för redovisningsperioder som infaller under januari 2020–januari 2021. Förslaget innebär alltså att ytterligare valbara måna­der läggs till.
Möjligheten att beviljas anstånd retroaktivt ligger kvar.

En promemoria med förslaget kommer nu att tas fram inom Finansdepar­tementet och skickas ut på remiss.

Utformningen och införandet av åtgärderna bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Moderaterna.

Förlängda stöd som regeringen lämnat besked om tidigare

Regeringen har tidigare meddelat att även evenemangsstödet kommer att förlängas till 31 mars 2022. Dessutom förbereder regeringen en lagändring som innebär att karenstiden i lagen om stöd vid korttidsarbete tillfälligt slopas. Detta innebär att även de arbetsgivare som fått stöd för korttidsarbete under pandemin kan ansöka om det ordinarie stödet för korttidsarbete igen. Regeringen avser att återkomma med mer information om förändringarna i korttidsstödet inom kort.

Regeringen presenterar åtgärdsplan för införande av fler smittskyddsåtgärder från och med 8 december 2021

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio