En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Regeringen går nu vidare i arbetet med att ge solelen bästa möjliga villkor. I en lagrådsremiss föreslås att fler aktörer som producerar el ska omfattas av fullständig skattebefrielse istället för dagens nedsättning.

Majoriteten av den förnybara el som framställs i mindre anläggningar på samma ställe som elen förbrukas är sedan tidigare helt befriad från energiskatt.

I lagrådsremissen föreslås att skattebefrielsen ska utökas till att även omfatta aktörer som har en högre samlad produktionskapacitet. För till exempel en solelproducent innebär förslaget att denne kan få skattebefrielse även om den samlade produktionskapaciteten överstiger 255 kW. Skatteundantaget gäller den el som produceras i mindre anläggningar och som förbrukas där den framställs. Det innebär att den förnybara el som idag omfattas av en 98 procentig nedsättning av energiskatten blir helt skattefri.

- Regeringen har arbetat intensivt för att ge solelen bästa möjliga förutsättningar. Nu tar vi nästa steg och slopar skatten helt för de producenter som har lite högre kapacitet, till exempel många skolor och lagerlokaler, säger biträdande finansminister Per Bolund.  

Ändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2019. Regeringen avser att ansöka om statsstödsgodkännande hos Europeiska kommissionen för det utvidgade undantaget.

När blir lagrådsremissen tillgänglig digitalt?

Lagrådsremissen publiceras här på webbplatsen efter att den har överlämnats till Lagrådet.

Kontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund 
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 070-539 57 29  
e-post till Martin Kling, via registrator

Publicerad 30 augusti 2018