En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Om man permanent flyttar till ett land där 10 årsregeln är satt till 0 år och där reavinstskatten är satt till 0, måste man då avyttra åretruntbostad om vistelsen i dett nya skattehemvstlandet äverstiger tex 2 eller 5 år ? Väsentlig anknytning må visserligen råda men dubbelbeskattningsavtal torde overrule intern svensk rätt ?

13 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  jul 21, 2018

  Hej!

  I detta fall behöver du inte avyttra bostaden. Ett skatteavtal går alltid före den svenska interna skatterätten.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  jul 21, 2018

  Jag borde rådgjort med er innan jag flyttade. Jag sålde nämligen min brf och gav bort en andel i en ärvd skogsfastighet. Jag stöllde nämligen frågan då jag tror att flytar ofta blandar ihop arbetsinkomst och reavinster. För att bli SINKAD jrävs dock att väsentlig anknytning inte råder men detta är som du implicerade inte intressant i reavinstbeskattningsfall. Men i mitt fall fanns också ett CFC bolag registrerat utanför EAS. Hade detta ändrat din bedömning? Bolaget hade en upparbetad reavinst och hade endast drivit kapitalförvaltning? Skatteflyktslagen ? Ställer dessa frågor för att skapa klarhet på forumet beträffande skillnaden mellan reavinster och arbetsinkomster (och deklarationsplikt i SE vilket man nåstan aldrig undviker i alla fall som utflyttad).

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  jul 21, 2018

  Men för att vara ännu mera specifik. Om man som i mitt fall hade ett CFC bolag med reavinst, flyttar till Kroatien som då hade 0 procents reaskatt och ingen CFC lagstiftning, behåler sin brf i Stockholm, likviderar sitt CFC bolag i HR som ingen reaskatt hade då (numera måste man sitta på aktierna i 2 år, annars 12 procent), besöker inte SE men har fast adress i HR varifrån verksamheten drivs viss tid innan likvidation, vad gäller då ? DTA ger exklusiv rätt för HR att beskatta alla kapitalinkomster dag 1. Med eller utan åretruntbostad i SE ? Och notera at DTA endast drivit kapitalförvaltning. Vidare kan nämnas att anledningen till att HR inte har någon CFC lagstiftning var att man i stort sätt innan 2016 inte hade någon kapitalbeskattning. Idag dock 12 procent på vissa kapitalinkomster fast långt ifrån alla. Spelar bostad kvar i SE ågon roll ? Om man har fast bostad i HR och betalar skatt där på de inkomster de de facto vill beskatta såsom tex arbete? Och man besöker inte SE men återvänder efter kanske 5 år. Skatteflyktslagen ?

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  jul 21, 2018

  Hej Mats!

  Det är korrekt att för att du ska få SINK beskattning så måste du vara begränsat skattskyldig dvs du får inte ha väsentlig anknytning till Sverige.

  När det gäller kapitalvinster så är detta dock inte intressant i ditt fall då skatteavtalet går före svensk skattelagstiftning och enligt avtalet beskattas kapitalvinster på aktier endast i hemviststaten dvs Kroatien i ditt fall.

  Nä det gäller CFC bolag och skatteavtalen blir det dock lite mer komplicerat då Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) prövade CFC-reglernas förhållande till bestämmelserna i skatteavtalet med Schweiz (RÅ 2008 ref 24 och RÅ 2008 not 61). I dessa domar kom HFD fram till att den svenska CFC lagstiftningen hade företräde framför Skatteavtalen då CFC lagstiftningen var nyare. Dessa domar är väldigt kontroversiella så man får vara försiktiga med att dra allt stora slutsatser av dem.

  I en senare dom (RÅ 2010 ref 112), som gällde tioårsregeln, uttalade HFD att det är en sedan länge gällande princip att skatteavtal har företräde framför intern rätt, och att det gäller även i förhållande till lagregler som införts efter det att skatteavtalet införlivats med svensk rätt. Domstolen konstaterade emellertid att det inte finns något formellt eller konstitutionellt hinder mot att lagstiftaren inför skattebestämmelser som strider mot ett redan införlivat skatteavtal.

  Mitt råd är därför att om man har ett CFC bolag och vill likvidera det utan skattekonsekvens i Sverige så bör man vara begränsat skattskyldig för att undvika onödiga problem. När det gäller skatteflyktslagen så det svårt att ge ett svar i förväg då det är Förvaltningsdomstolen som avgör detta. För att lagen ska kunna tillämpas så krävs det att följande fyra kriterier uppfylls:

  Rättshandlingen ska ingå i ett förfarande som medför en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige.
  Den skattskyldige ska direkt eller indirekt ha medverkat i rättshandlingen eller rättshandlingarna.
  Skatteförmånen ska kunna antas ha utgjort det övervägande skälet för förfarandet.
  Ett fastställande av underlag för beskattning på grundval av förfarandet skulle strida mot lagstiftningens syfte, som det framgår av skattebestämmelsernas allmänna utformning och de bestämmelser som är direkt tillämpliga eller har kringgåtts genom förfarandet.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  jul 21, 2018

  jag klippte alla band 2013

  Tack Daniel, jag klippte alla band 2013. Men för er på forumet som har liknande intresse så vill jag att ni noterar hur utförligt och faktabaserat detta svar var. Samt att ni som funderar på att flytta förstår skillanden mellan arbetsinkomst, kapitalvinster, väsentlig anknytning, mm. Oavsett vad, dom kan på Skattepunkten och dom är trevliga att ha att göra med - vilket jag endast säger som kund ! Och skall ni flytta och det handlar om stärre belopp, gör en situation-complication-resolution analys med dem först. Det kan vara väl värt det. Daniel, Kaj mfl är bra ! Detta är mitt kundomdömme !Och ja Daniel, det är de sk gummilagstiftningarna såsom CFC regler och skatteflyktslagen som kan ställa till det om man vill försöka få det rätt även vid flytt.

   

   

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  jul 21, 2018

  Men jag måste fråga dig, om man är dum nog att självrätta i SE med räntesnurra. dvs aktieägarlån,efter flytt, och man går 5 år tillbaka i SE med räntesnurra  (baserad på staslåneräntan plus 1.5 procent, dvs idag ca 1 procent nominellt och ca negativt 1 procent realt i sk slagskat ) efter flytt, vad händer då ? Notera att negativa räntor, som må vara på gränsen till positiva nominellt, resulterar i en negativ realränta om ca 0.5 procent. Vad händer då? Skatt på negativ realavkasstning om ca 1.5 %. Och hur kan SKV motivera detta ? Och, den stora frågan, snurrar man ut till mindre procent nominellt, med CFC bolag med kraftigt negativt utgångsvärde, hur kabn man i SE vilja bestraffa? Sk utdelnig ? Men om bolaget tillfördes ca 14 MSEK, man tog ut ca 3 MSEK och satte på privat depå pga investeringsalternativ på annan bank, i mitt fall ETF, hur fan kan man beskattas till närmare 100 procent ? Vidare, låt oss säga att jag sätter upp ett CFC bolag, sätter in 10 MSEK, tar ut 10 MSEK och gör detta tillräckligt många ggr. Kan man då utbetalningsbeskatta och därefter påföra skattetillägg för att uppnå ca 140 procents beskatning? Bara undrande? Aktieägarlån, villkorat eller ovillkorat aktieägartillskott (och vem beslutar i CFC sammanhang?), mm. Färvillelsen är total !!!! Fast SKV är konsistent. De vill beskatta 140 procent om de kan !!!!! Brott mot svensk lag ? Brott mot HR lag ? Brott mot EU lag ?

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  jul 23, 2018

  Hej Mats!

  När det gäller uttagen från ett bolag så bör man, enligt min mening i alla fall, titta på vilka pengar man faktiskt tar ut. Om du lånar ut pengar eller skjuter till pengar som villkorade aktieägartillskott så är detta en forma av lån till bolaget, när man tar ut dessa pengar så ska det skattemässigt ses som återbetalning av lån och ska därmed inte medföra någon beskattning. Om man gör ett ovillkorat aktieägartillskott så är det ett rent kapitaltillskott dvs det finns inga möjligheter att ta ut pengarna skattefritt utan tar du ut pengarna så ses det som lön eller utdelning. Mitt råd brukar därför vara att börja med att låna ut pengarna, går bolaget dåligt så omvandlar man lånet till ett villkorat aktieägartillskott för att undvika likvidationsplikten enligt aktiebolagslagen. Än så länge finns det möjlighet att få ut pengarna skattefritt. Fortsätter bolaget att gå dåligt så kan man antingen sälja aktieägartillskottet för att dra av det som en kapitalförlust eller så omvandlar man det till ett ovillkorat aktieägartillskottet så det ökar omkostnadsbeloppet på aktierna. Att man gör det till ett CFC bolag ska enligt min mening inte förändra situationen.

  Att man kan ifrågasätta uttagen beror på hur detta är bokfört, handlingar som finns upprättade mm. Gör man bara på rätt sätt så kan jag inte se att Skatteverket eller domstol ska kunna ifrågasätta detta och bör då inte heller vara ett brott. Att man går hårdare åt CFC bolagen beror nog på att man inte vill att svenskar ska ha dessa bolag över huvud taget.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  jul 24, 2018

  It is a Kafkaesque situation

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  jul 25, 2018

  Och vem beslutar för utländska skattesubjekt om det är villkorat, aktieägarlån, eller ovillkorat ? SKV eller aktörägaran som de vill beskatta ?

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  jul 25, 2018

  Yil¨ggas kan att SKV erhöll en detaljerad beskrivning av aktäeägarlånets utvecklig sedan 2005, FR erhöll detaljerad information och värdering av de tillgångar som fördes lver från nummerkonto 2005 - framförallt obligationer och cash men också smärre aktier. Det är också intressant att notera att jag via telefon kunde, på bankens initiativ, sätta upp ett bolag och sedan stänga det vilket jag gjort här i HR som inga CFC regler har, där 10 prs regeln är 0 pr och utan väsentlig anknytning. Who is the board, if not me? Who is the shareholder if not me, that they want to tax as such as sole shareholder.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  jul 25, 2018

  Hej Mats!

  Är man ensam ägare till ett bolag så är man den enda som kan skriva under dessa handlingar samt självklart alla andra handlingar i bolaget. Detta är fullt normalt i många bolag. När det gäller frågan om vem som avgör hur ett avtal ska tolkas så är det en väldigt svår fråga då den är svår att förutsäga i alla fall. Grunden är Skatteverket ska följa de civilrättsliga avtalen men Skatteverket och domstolarna menar att man kan frångå de civilrättsliga avtalen om de endast upprättats för att nå skattemässiga fördelar. Skatteverket kallar det för genomsyn men det är inte helt okontroversiellt att Skatteverket gör detta men domstolarna har godkänt det i ett antal fall. Dock håller jag med dig att situationen kan bli helt absurd i vissa fall.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  jul 25, 2018

  Hade de gjort en genomsyn, då endast, i stort sätt räntor och kuponger (på vilka de dragits svensk kupongskatt) så hade de kunnat komma fram till att rättelsen skattas som kapital plus. Problemet är att de vill skatta det progressivt, trots att ingen näringsverksamhet i egentlig mening bedrivits. Det är ochkså problematiskt att SKV tror sig kunna kringgå civilrättsliga avtal, men samtidigt beskatta mig som enda subjekt. Det krävs nya förvaltningsrättsregler såväl som återinförande av tjänsteansvat, vilket urvattnades på 70 talet. Och, med min historia, vem fan vill självrätta ? Särskilt som utlandssvensk sedan 5 år plus. Jag funderar på anonser i DI samt Realtid som hämd och för att få se kontor 0448 stänga ner ! I övrigt så kan det inte, i en sk rättsstat vara så att SKV kan stifta sina egna lagar ! Lagen är lagen och förvaltningsrätterna är till för att skydda dom ! Rösta borgerligt i höst !

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  jan 20, 2019

  Läsarna på detta forum får ursäkta alla typos ovan. Det skrevs i affeckt på kroatisk telefon med stora tummar. Oavsett vad, var försiktiga med CFC bolag - SKV speciellt. Och alla läsare, om ni inte bor utomlands, håll er borta från CFC bolag. Om inte så kan det bli väldigt dyrt och plågsamt ! Och är det så att ni är utlandssvenskar och funderar på att flytta tillbaka, rådgör med Skattepunkten först.

  <p>Mats</p>