En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Jag läste i en facktidining att en rekommenderad strategi för att få ut pengar från fåmansbolaget är att flytta medel till ett andra ab som man sedan låter vila fem år för att erhålla en lägre skatt vid senare neläggning (25% efter att ackum. utdelningen till 20% är avdragen). Samtidigt som pengarna "vilar" i dotterbolaget kan man dra in medel i moderbolaget. Jag tycker det låter bra då jag skulle vilja få loss en del medel om just ca 5 år! Finns det några nackdelar med ett sådant upplägg? Är det accebtabel skatteplannering som man kan tala med revisorn om? Skatten blir då "bara" drygt 40% vilket jag tycker låter rimligt (28 % följt av 25% på resterande belopp efter avdrag från utdelning på 20%).

Mvh//T

3 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  apr 04, 2007

  Hej Tomme!

  Det här tål nog att fundera på. I inkomstskattelagen 57 kap. 4 § talas om:

  "4 § Med kvalificerad andel avses andel i eller avseende ett
  fåmansföretag under förutsättning att

  1. andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret
  eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam
  i betydande omfattning i företaget eller i ett annat
  fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag som bedriver samma
  eller likartad verksamhet, eller ..........."

  I förarbetena till lagstiftningen talas om att med "likartad verksamhet" avses särskilt sådan verksamhet som uppkommit i samband med att tillgångar förts över från ett företag till ett annat. Det finns även en del rättsfall på det här området som bör studeras innan man genomför det Du talar om. Jag säger dock inte att det skulle vara omöjligt att genomföra detta.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  mrjones2sexy
  apr 10, 2007

  Hej,

  Jag är jätteintresserad av denna fråga, har du mer information angående detta.. har du möjlighet att hänvisa till några rättsfall, där man kan studera hur utfallet blev för denna typ av fråga.

  Tackar för dina expert kunskaper.

  Mvh Jonas

 1. anon
  Clas Ramert
  apr 24, 2007

  Hej Jonas!

  Som svar på Din fråga ber jag att få citera ur Skatteverkets handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet 2006 avsnitt 10.2.1:

  "RR har i RÅ 1997 ref. 48 i tre överklagade förhandsbesked rörande uttagsbeskattning tagit ställning till tillämpningen av reglerna i 3 § 12-12 e mom. SIL (nu 57 kap. IL). I samtliga fall var avsikten att en viss verksamhet eller del av en verksamhet skulle överföras inom en oäkta koncern till ett nybildat aktiebolag. Enligt förutsättningarna i ansökningarna var de sökandes aktier i de överlåtande bolagen kvalificerade. Av betydelse för frågan om uttagsbeskattning var om också aktierna i de nya bolagen blev kvalificerade. Med anledning härav tog SRN ställning till om aktierna i de nya bolagen skulle bli kvalificerade på grund av att aktieägaren eller någon denne närstående varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet. I samtliga förhandsbesked har SRN fört samma principiella resonemang. SRN anförde att sådan verksamhet som ligger inom ramen för den tidigare av aktieägaren/ närstående bedrivna verksamheten bör anses som "samma eller likartad". RR anslöt sig till SRN:s bedömning. Två av förhandsbeskeden rörde överlåtelse av fastighet som användes i det överlåtande bolagets rörelse. Det nya bolagets verksamhet skulle komma att avse innehav och förvaltning av fastigheten. RR anförde att med hänsyn härtill och då fastigheten även efter överlåtelsen ska användas i det överlåtande bolagets rörelse kommer rekvisitet "samma eller likartad verksamhet" att vara uppfyllt.
  I RÅ 1999 ref. 28 (förhandsbesked) har RR utvecklat vad som avses med uttrycket "samma eller likartad verksamhet" i 3 § 12 a mom. första stycket SIL (nu i 57 kap. 4 § IL). I motiven (prop. 1995/96:109 s. 88) uttalas att bestämmelsen kan ha betydelse exempelvis i ett inledningsskede när verksamhet påbörjas i ett nytt bolag. RR angav att detta uttalande och motiven i övrigt till bestämmelsen tyder på att den i huvudsak tar sikte på sådana fall där hela eller delar av verksamheten i ett fåmansföretag överförs till ett annat sådant företag och där verksamheten i det senare företaget ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten eller på fall där likartat samband föreligger mellan bolagen."

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB