En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Kort sammanfattning och perspektiv

Centerpartiet har sammanlagt 36 skatteförslag inför valet enligt sin höstbudget. De första 3 listade nedan handlar om att göra det billigare att anställa vissa kategorier av människor. Även punkt 5 handlar om detta ämnesområde. I punkt 4 beskriver Centerpartiet att de vill göra RUT systemet mer förmånligt. I punkt 6 redogör Centerpartiet för att de vill sänka aktiekapitalet. I punkt 7 redogör Centerpartiet för att personaloptioner ska bli mer förmånliga.

I punkt 8 understryker Centerpartiet att de var med att motarbeta det senaste förslaget om en skärpning av 3/12 reglerna. Centerpartiet vill vidare göra det s.k. investeraravdraget starkare, se punkt 9. De vill att ännu fler företag ska slippa revisionsplikt, se punkt 10. Centerpartiet är vidare engagerade i debatten kring generationsväxlingar och har velat förbättra dess villkor, se punkt 11.

Något väldigt spännande som Centerpartiet propagerar för är s.k. ingångsföretag, där beskattningen ska gå helt annorlunda till än vi är vana vid, se punkt 12. Centerpartiet vill att de med låga inkomster ska få lägre skatt, se punkt 13. Centerpartiet vill sänka marginalskatterna! Se punkt 14. De vill ha lägre skatt på äldre som arbetar, se punkt 15.

Punkt 16 - 31 handlar om olika typer av miljöskatter. Särskilt intressanta skatteförslag från Centerpartiet där att framhäva kan anses vara att Centerpartiet inte vill ha den s.k. flygskatten, se punkt 23. Ett annat område är kemikalieskatten, som innebär att teknikprodukter ska påföras en extra skatt. Kemikalieskatten har fått enorm kritik, t.o.m. från Skatteverket och i princip hela teknikbranschen. Centerpartiet vurmar dock för denna skatt och vill även att en kemikalieskatt på kläder och skor införs, se punkt 28 (Vi kommer att skriva en väldigt spännande artikel inom detta området).

Ett annat intressant område kan man tycka är plastpåsar. Centerpartiet vill börja med att plastpåsar beskattas med 1,6 kr styck, vilket innebär att de kommer kosta 4 kr. Dock så är de intresserade av att höja denna skatt efter hand, se punkt 29.

Ett mycket stort risktagande skattepolitiskt gör Centerpartiet genom att föreslå att avdrag för s.k. "övriga utgifter" i ett företag avskaffas! Det skulle nog kunna tänkas vara direkt stötande för många näringsidkare, om det kommer fram i den offentliga debatten! Se punkt 32.

Centerpartiet går även tufft fram mot de företag som lämnar felaktiga uppgifter i deklaration. Centerpartiet vill höja straffskatten i detta avseendet, likaså gällande tullen, se punkt 33. De vill även höja förseningsavgifterna enligt skatteförfarandelagen! Se punkt 34. De två sista skatteförslagen Centerpartiet redogör för handlar om datacenter samt nya skatteregler för företagssektorn där metoderna EBITDA och EBIT diskuteras. 

Nedan är en längre sammanfattning av Centerpartiets skatteförslag enligt deras höstbudget 2018

1. Inträdesjobb - Inträdesjobb är en ny anställningsform som innebär att nyanlända samt ungdomar utan gymnasieexamen ges möjlighet att ta ett arbete till 70 procent av gällande ingångslön samtidigt som inga socialavgifter behöver betalas av arbetsgivaren. Anställningen gäller maximalt i tre år. 

Införandet av inträdesjobb beräknas initialt medföra en offentligfinansiell nettokostnad om 375 miljoner kronor år 2018. Fullt utbyggt beräknas inträdesjobb medföra en bruttokostnad om 1,8 miljarder kronor. 

2. Ingångsavdrag - För att fler ska få ett enklare inträde på svensk arbetsmarknad föreslår Centerpartiet att ett ingångsavdrag införs. Det innebär att under de två första år som en person gör entré på svensk arbetsmarknad ska ingen arbetsgivaravgift betalas på den del av lönen som understiger 16 000 kronor per månad.

Införandet av ingångsavdraget väntas medföra en offentligfinansiell kostnad om 11,7 miljarder kronor år 2018.

3. Sommarjobbsavdrag - För att underlätta för ungdomar att göra entré på arbetsmarknaden föreslår Centerpartiet ett sommarjobbsavdrag. Avdraget innebär att arbetsgivaravgiften slopas helt för personer under 18 år. Förslaget föreslås träda i kraft 1 juli 2018.

Införandet av ett sommarjobbsavdrag väntas medföra en offentligfinansiell kostnad om 345 miljoner kronor år 2018 och 660 miljoner kronor 2019.

4. Utbyggt RUT-avdrag - Centerpartiet och Alliansen föreslår att RUT-avdraget byggs ut ytterligare. 

Centerpartiet anför följande:

- För det första bör fler tjänster inkluderas, vilket också innebär att det blir mindre svåra gränsdragningar för RUT-tjänsterna. 

- Trygghets-RUT bör införas, så att tillsyn av hemmet vid resa eller frånvaro av annan anledning inkluderas i avdraget. 

- Tvätt-RUT bör också införas, där även tvätt som sker utanför hemmet ger rätt till avdrag. 

- Flytt- och hämt-RUT bör införas, vilket innebär att flytt av bohag inom samma bostad, hämtning och lämning av återvinning, bortforsling av trädgårdsavfall samt plantering av växter i trädgård inkluderas i RUT-avdraget. 

I samband med denna breddning bör det övervägas om en begränsning av avdraget per timma bör införas, för att ytterligare rikta fokus till de tjänster som främst utförs av personer som annars hade stått långt från arbetsmarknaden. 

För det andra bör taket i RUT tredubblas, från 25 000 kronor till 75 000 kronor. 

För det tredje bör det utredas om äldre, i bemärkelsen personer som är över 80 år, bör ges ett större avdrag än övriga. Detta då äldre är flitiga användare av avdraget men ofta har knappa resurser. 

Därtill bör det utredas om avdraget kan förenklas för äldre, genom införandet av ett bredare så kallat HEM-avdrag. Det innebär att för äldre blir alla tjänster som utförs i och med anknytning till hemmet en del av RUT-avdraget. 

För det fjärde bör rätten till avdrag utvidgas till att omfatta den egna och alla närstående familjemedlemmars bostad.

Kostnaden för den ovan föreslagna breddningen av RUT beräknas till 730 miljoner kronor år 2018.

5. Ingen arbetsgivaravgift för den första anställda Centerpartiet föreslår att arbetsgivaravgiften tas bort under de första två åren när en enmansföretagare anställer sin första medarbetare.

Centerpartiet föreslår att ingen arbetsgivaravgift behöver betalas när ett företag väljer att anställa sin första medarbetare. Totalt väntas denna reform medföra en offentligfinansiell kostnad om 1,1 miljarder kronor år 2018.

6. Sänkt krav på aktiekapital - Centerpartiet föreslår att kravet på aktiekapital sänks ytterligare: från 50 000 kronor till 25 000 kronor. 

7. Personaloptioner - Centerpartiet anför följande: Enligt regeringens förslag får endast företag med som mest 50 anställda samt en nettoomsättning eller balansomslutning på högst 80 miljoner kronor ta del av de nya optionsreglerna. I Storbritannien får företag med upp till 250 anställda och upp till 30 miljoner brittiska pund, motsvarande ungefär 350 miljoner kronor, i bruttotillgångar ta del av deras motsvarighet till förbättrade optionsregler. Centerpartiet anser att åtminstone de gränser Storbritannien använder för optionsbeskattning ska gälla även i Sverige. Centerpartiet anser därtill att fler branscher bör kunna använda kvalificerade personaloptioner. Slutligen bör det inte finnas en gräns på att endast företag som är sju år eller yngre får använda kvalificerade personaloptioner. 

Att sänka och förenkla beskattningen av personaloptioner i enlighet med vad som beskrivits ovan väntas medföra en offentligfinansiell kostnad om 700 miljoner kronor år 2018.

8. Förenklade 3:12-regler - Utformningen av 3:12-reglerna bör bygga på principen att företagsamhet är någonting som bör uppmuntras och reglerna bör därför inte ha en striktare utformning än nödvändigt. 

Regeringen lade tidigare fram förslag som skulle höja beskattningen av fåmansföretag och gör 3:12-reglerna än krångligare. Centerpartiet kan inte acceptera en sådan ensidig skattehöjning på fåmansföretagen. Efter omfattande kritik från Centerpartiet och övriga Alliansen tvingades regeringen att dra tillbaka förslaget. 

9. Utökat investeraravdrag - Centerpartiet anför följande: För att små företag ska kunna växa och anställa krävs kapital. Tillgången till riskvilligt kapital är därför central. Centerpartiet och Alliansen införde under 2013 ett investeraravdrag, som innebär att fysiska personer kan investera upp till 1,3 miljoner kronor i ett mindre företag, i samband med företagets bildande eller en nyemission, och få göra avdrag på skatten med hälften, det vill säga upp till och med 650 000 kronor. Investeraravdraget stimulerar till investeringar i, och utveckling av, svenska småföretag.

Att investeraravdraget inte används i högre utsträckning beror till stor del på de regler och begränsningar som omgärdar det. För det första är beloppsgränserna inom investeraravdraget för låga. I Storbritannien finns ett system liknande det svenska investeraravdraget kallat Enterprise Investment Scheme (EIS). Endast 42 procent av alla företag som får investeringar genom EIS får investeringar som är mindre än 100 000 brittiska pund, motsvarande 1,35 miljoner kronor. Det borde därför finnas stor potential i att höja det låga taket i det svenska investeraravdraget. Även den låga avdragsrätten gör det svenska investeraravdraget mindre attraktivt. Inom EIS beviljas en skattelättnad som är dubbelt så hög som för det svenska investeraravdraget. Vidare hämmas användandet av investeraravdraget av för krångliga och begränsande regler. 

Mot bakgrund av detta anser Centerpartiet att investeraravdraget bör vidareutvecklas och dess regler kraftigt förenklas. I ett första steg bör avdragsrätten dubbleras till 30 procent, vilket alltså innebär att hela investeringsbeloppet blir avdragsgillt, och taket höjas till 3 miljoner kronor. Denna reform väntas medföra en offentligfinansiell kostnad om 50 miljoner kronor år 2018.

10. Slopad revisionsplikt - Centerpartiet anför följande: En viktig reform för minskat regelkrångel var att undanta vissa företag från kravet på revisionsplikt. Detta genomförde Alliansregeringen år 2009. Revisionsplikten innebär att ett aktiebolag måste ha en revisor som granskar bland annat årsredovisningen och bokföringen. Numera undantas småföretag som uppfyller två av följande kriterier: högst 3 anställda, högst 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och högst 3 miljoner kronor i nettoomsättning. Detta innebär att drygt 70 procent av landets aktiebolag undantas från revisionsplikt. Centerpartiet vill utveckla denna reform så att fler företag undantas från kravet på revisionsplikt. 

11. Generationsväxlingar - Centerpartiet talar om ett utredningsförslag som regeringen nu har valt att ta tillbaka. Centerpartiet anser att detta förslag bör genomföras "givet att utredningsförslaget ändå innebär en mycket påtaglig förbättring". 

Förbättringen av reglerna kring generationsväxling beräknas innebära minskade skatteintäkter med 170 miljoner kronor årligen.

12. Ingångsföretag - Centerpartiet föreslår att en ny företagsform införs för riktigt små företag, med högst 250 000 kronor i omsättning: ingångsföretag. Ingångsföretag ska fungera som enskild firma gör idag, men med ordentliga regelförenklingar. Ingångsföretagen ska inte betala vare sig inkomstskatt, egenavgifter eller moms. Istället för vanliga skatter och avgifter betalas en schablonmässigt beräknad skatt, baserad på omsättningen, med en skattesats på 25 procent.

Genom att ingångsföretag endast betalar en sådan omsättningsskatt krävs det inte att de upprätthåller samma omfattande bokföring som vanliga företag åläggs att göra. För att möjliggöra denna nya företagsform i praktiken bör Skatteverket ges i uppdrag att ta fram en plattform som tillåter att skatt dras direkt, via en app, vid elektroniska köp. 

Kostnaden för införandet av ingångsföretag beräknas till 600 miljoner kronor per år.

13. Sänkt skatt för låga inkomster - Förslaget innebär en skattesänkning på 2 000 kronor per person och år. Skattesänkningen beräknas innebära en minskning av det offentligas inkomster med 8,4 miljarder kronor år 2018.

14. Lägre marginalskatter - Centerpartiet motsätter sig de redan genomförda sänkningarna av skiktgränserna. Att ta bort utfasningen av jobbskatteavdraget och återställa de av regeringen genomförda sänkningarna av skiktgränserna beräknas, på kort sikt, medföra ett inkomstbortfall på 6,03 miljarder kronor. 

15. Sänkt skatt för äldre som arbetar - Centerpartiet anför följande: Regeringen har höjt kostnaden för att anställa personer över 65 år genom att införa en särskild löneskatt för dessa.

Centerpartiet föreslår att det förstärkta jobbskatteavdraget tillgängliggörs för personer som är över 64 år samt att den särskilda löneskatten på äldre avskaffas. Det senare förslaget föreslås träda i kraft 1 juli 2018. Sammantaget väntas dessa förslag leda till en offentligfinansiell kostnad om 750 miljoner kronor år 2018.

16. Färre undantag från koldioxid- och energiskatten - Centerpartiet föreslår att nedsättningen av koldioxid- och energiskatt på diesel till fordon som används i gruvindustriell verksamhet slopas. Att ta bort undantaget beräknas medföra ökade skatteintäkter med 300 miljoner kronor årligen.

17. Skatt på avfallsförbränning - Skatten föreslås bli 110 kr/ton och beräknas då ge skatteintäkter om 641 miljoner kronor år 2018.

18. Gör om kväveoxidavgiften till en skatt - Att göra om kväveoxidavgiften till en skatt väntas medföra ökade intäkter om 214 miljoner kronor år 2018.

19. Miljöstyrande beskattning av förmånsbilar - Centerpartiet anför följande: I denna budgetmotion föreslås tillsvidare att nedsättningen av förmånsvärdet för miljöbilar förlängs och att taket för nedsättningen höjs till 13 000 kronor. Det väntas medföra en offentligfinansiell kostnad om 63 miljoner kronor. För att stärka den skattemässiga miljöstyrningen av tjänstebilar föreslås att förmånsvärdet för bilar som inte klassificeras som miljöbilar höjs. Detta beräknas stärka de offentliga finanserna med 1,6 miljarder kronor 2018.

20. Ändra beskattningsnormen för att beskatta fossilt mer än förnybart - Centerpartiet anför följande: Subventioner till fossila bränslen bör fasas ut så att de bär sina fulla miljökostnader.

21. Miljöbilspremier för lastbilar - För att påskynda teknikutvecklingen och skapa en stark svensk marknad för miljölastbilar föreslår Centerpartiet att det införs en miljölastbilspremie. Premien bör uppgå till cirka 250 000 kronor per fordon, i enlighet med förslaget från utredningen om en fossiloberoende fordonsflotta. Premien bör rikta sig till de lastbilar som har minst klimatutsläpp. Premien bör vara kraftfull nog att styra investeringar i lastbilar och omfatta tillräckligt många fordon för att påverka utvecklingen. För att garantera en effektiv klimatstyrning är det därtill viktigt att klassificeringen av lastbilar kontinuerligt ses över och vidareutvecklas.

Förslaget beräknas kosta 150 miljoner kronor 2018.

22. Ökad miljöstyrning i fordonsskatten - Fordonsskatten tas idag endast ut i 30 år. Detta innebär en skattebefrielse för bilar som ofta har en dålig miljöprestanda. Centerpartiet föreslår därför att fordonsskatten förlängs, genom att det år från vilket bilar befrias från fordonsskatt tills vidare låses vid 1987. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 13 miljoner kronor år 2018.

23. Ett grönare flyg - Centerpartiet anför följande: Istället för regeringens ineffektiva flygskatt vill Centerpartiet införa ett krav på obligatorisk inblandning av förnybart flygbränsle för alla flygplan som tankas i Sverige. 

Centerpartiet anser också att Swedavia bör öka möjligheterna till rabatter för start och landning för de plan med bäst miljöegenskaper. Statliga bolag och myndigheter bör också klimatkompensera sina tjänsteresor. Det behövs därtill skärpta krav på den EU-interna flygtrafiken. Den ska lyda under samma regler för tilldelning av utsläppsrätter som övriga delar av EU:s utsläppshandel. 

24. Slopat skatteundantag för fossilgas - Naturgas är en fossil gas som under en period dragit nytta av skattebefrielser, trots dess fossila ursprung. För att stimulera en ökad användning av förnybar metangas, så kallad biogas, istället för fossil sådan anser Centerpartiet att naturgasen som används i transportsektorn bör beskattas enligt samma princip som fossil bensin och diesel, med koldioxidskatt efter innehåll av fossilt kol, och med energiskatt efter energiinnehåll. Detta beräknas medföra ökade skatteintäkter med 170 miljoner kronor 2018.

25. Förstärkt ersättning för metangasreducering - Centerpartiet föreslår att metangasreduceringsstödet förstärks med 20 miljoner kronor årligen.

26. Kretsloppspremie för biogas - Centerpartiet föreslår en kretsloppspremie på 50 kronor per ton biogödsel, vilket väntas medföra en offentligfinansiell kostnad om 90 miljoner kronor år 2018.

27. Vindkraften befrias från fastighetsskatt - För att stärka arbetet mot ett helt förnybart elsystem vill Centerpartiet avskaffa fastighetsskatten på vindkraft för att stärka konkurrenskraften i vindkraftsbranschen. Den offentligfinansiella kostnaden beräknas till 34 miljoner kronor.

28. Kemikalieskatt - Alliansregeringen tillsatte en offentlig utredning om att införa en kemikalieskatt, som presenterade sina slutsatser i mars 2015. Utredningen föreslog en skatt på vissa typer av elektronik och byggmaterial, syftande till att minska användandet av flamskyddsmedel och ftalater. 

Centerpartiet anför vidare om detta följande: En sådan skatt har nu införts, vilket är glädjande. Centerpartiet anser dock att förutsättningarna för att införa en bredare kemikalieskatt bör analyseras. Därtill föreslår Centerpartiet att en kemikalieskatt på kläder och skor införs, i enlighet med förslag från bland annat Kemikalieinspektionen. Skatten föreslås uppgå till 75 kronor per kilo för de kläder eller skor som innehåller ett farligt beskattningsämne. Denna skattesumma ökas till 100 kronor per kilo om tre beskattningsbara ämnen förekommer eller om innehållet är okänt. De beskattningsbara ämnena utgörs av ftalater samt allergi- och cancerframkallande färgämnen. Skatten väntas inbringa 220 miljoner kronor per år.

29. Miljöskatt på plastpåsar - Centerpartiet föreslår, till skillnad från Naturvårdsverket, att det ekonomiska styrmedlet bör utformas som en skatt. Skattens nivå bör sättas så att målet om att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar från cirka 80 stycken per person och år till 40 stycken per person och år, nås. Priselasticiteten för bärkassar är inte känd, men Naturvårdsverket gör bedömningen att ett lägsta pris om 5 kronor per kasse är nödvändigt. Av försiktighetsskäl föreslår Centerpartiet initialt att en skatt om 1,6 kronor införs. Det bör ge en kostnad per kasse på i storleksordningen 4 kronor. Skattenivån bör justeras i syfte att styra mot målet om en halvering av användningen per person och år. 

Skatten väntas, konservativt räknat, inbringa 600 miljoner kronor 2017.

30. Nej till skatt på avstånd - Centerpartiet anför följande: Regeringen har aviserat två skatteförslag som är skadliga för den regionala tillväxten och som beskattar avstånd. Det handlar dels om en kilometerskatt som beskattar tunga transporter per kilometer, och en skatt på flygresande som drabbar alla flygresenärer i hela landet. 

Centerpartiet har andra förslag för att öka omställningen inom åkeribranschen. Bland annat vill Centerpartiet införa en utökad avdragsrätt för åkerier som tankar förnybart. Också när det gäller flygskatten beskrivs Centerpartiets förslag för att öka andelen förnybart bränsle och minska koldioxidutsläppen genom en s.k. reduktionsplikt. 

31. Höjd återbetalning av dieselskatten - Centerpartiet föreslår att återbetalningen av dieselskatten höjs med 50 öre. Det väntas medföra lägre skatteintäkter om 190 miljoner kronor år 2018 och 290 miljoner kronor per år därefter. 

32. Avskaffat avdrag för övriga utgifter - Exempel på avdragsgilla utgifter är facklitteratur, arbetskläder och telefon. Centerpartiet anser att enkelhet och en låg generell beskattning av arbete är mer prioriterat än möjligheten att, via förhållandevis komplicerade yrkanden, ges avdrag för denna typ av utgifter. 

Centerpartiet föreslår därför att avdrag för övriga utgifter avskaffas. Detta väntas medföra en förstärkning av de offentliga finanserna med 800 miljoner kronor år 2018.

33. Skatte- och tulltillägg - Centerpartiet vill höja skatte- och tulltilläggen för den som lämnar felaktiga uppgifter i sin skatte- eller tulldeklaration. Det beräknas leda till en ökad intäkt på 340 miljoner årligen.

34. Höjda förseningsavgifter enligt skatteförfarandelagen - För att finansiera andra prioriterade satsningar föreslås att dessa förseningsavgifter höjs. Detta väntas medföra intäkter om 50 miljoner kronor år 2018.

35. Sänkt skatt på datacenter - Centerpartiet anför följande: Det är glädjande att regeringen har tagit till sig av bland andra Centerpartiets kritik och nu föreslår att gränsvärdet sänks med 80 procent. 

36. Nya skatteregler för företagssektorn - Centerpartiet anför följande: Regeringen bedömer att skattereglerna för företag bör reformeras med bland annat en begränsning av ränteavdragen i bolagssektorn. Regeringen har remitterat två olika förslag och avser återkomma med ett slutgiltigt förslag vid ett senare tillfälle. Av de två olika förslagen som presenterats förordar Centerpartiet den som baseras på EBITDA. Regeringen har tydliggjort att de föredrar den andra modellen, som baseras på EBIT. Centerpartiet avvaktar med sitt besked tills det slutgiltiga förslaget är presenterat.

Följ de spännande redogörelserna över partiernas skattepolitik!

Med vänliga hälsningar  

John Knutsson, jurist och retoriker

 

1 Kommentarer
  1. anon
    matgus3
    maj 01, 2018

    Du gör ett bra jobb genom att bidra med detta till detta forum innan valet i september!

    <p>Mats</p>