En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Regeringen har beslutat om motåtgärder mot de länder som är placerade på EU:s lista över icke-samarbetsvilliga på skatteområdet.

Sverige och övriga medlemsstater i EU ska vidta administrativa motåtgärder mot de länder som är placerade på EU:s lista över icke-samarbetsvilliga på skatteområdet.

- För att bibehålla legitimiteten i skattesystemet samt kunna finansiera skolan och sjukvården behövs varje skattekrona. Därför är det viktigt att EU fortsätter arbetet för att minska skatteflykt och skatteundandragande, säger finansminister Magdalena Andersson

Skatteverket får därför ett tredelat uppdrag och ska:
•särskilt granska transaktioner med jurisdiktioner på EU:s lista,
•redovisa om det finns kategorier av transaktioner med jurisdiktioner på EU:s lista som typiskt sett verkar ha skatteundandragande i stället för affärsmässiga motiv och
•analysera om skattedrivna transaktioner kan ha koppling till problem med kriterierna för att hamna på listan
•analysera om skattedrivna transaktioner kan ha koppling till problem med kriterierna för att hamna på listan för att få ett bättre underlag i det fortsatta arbetet med listan.

Granskningen bör omfatta transaktioner med jurisdiktioner som är listade vid tidpunkten då granskningen påbörjas.

Syftet med EU-förteckningen är att främja god förvaltning i skattefrågor och att motverka skatteflykt och skatteundandragande. Genom att Sverige och övriga medlemsstater vidtar administrativa motåtgärder mot de jurisdiktioner som är placerade på listan ökar pressen på de listade jurisdiktionerna att åtgärda bristerna i deras skattesystem.

Uppdraget ska redovisas till Finansdepartementet årligen i årsredovisningen för åren 2018–2020.

Bakgrund

I december 2017 beslutade Europeiska unionens råd att upprätta en EU-förteckning över icke-samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet. Vidare beslutades att medlemsstaterna bör tillämpa åtminstone en av nedanstående administrativa åtgärder på skatteområdet mot de listade jurisdiktionerna:

a) Skärpt övervakning av vissa transaktioner.

b) Ökad risk för revision för skattebetalare som gynnas av de aktuella systemen.

c) Ökad risk för revision för skattebetalare som använder strukturer eller arrangemang som omfattar dessa jurisdiktioner

En granskning och dialog ägde rum med ett stort antal tredjeländers jurisdiktioner under 2017 i enlighet med kriterier som fastställts av rådet i november 2016. Det handlar om 1) villkor för att anses iaktta skattetransparens, 2) villkor för att anses iaktta rättvis beskattning och 3) att jurisdiktioner ska åta sig att genomföra åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster (BEPS). Jurisdiktioner med identifierade problem har inte listats i de fall de har gjort meningsfulla åtaganden på hög politisk nivå om att åtgärda dessa problem. Förteckningen innehåller för närvarande nio jurisdiktioner. Jurisdiktioner med identifierade problem är inte med på listan i de fall de har gjort meningsfulla åtaganden på hög politisk nivå om att åtgärda dessa problem. Förteckningen är av dynamisk karaktär och uppdateras löpande.

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil  072-544 28 66   
e-post till Gösta Brunnander, via registrator

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 076-296 46 38   
e-post till Isabel Lundin, via registrator

Publicerad 05 mars 2018