En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

   

Hej!

Jag är ensam familjeförsörjare med god inkomst av tjänst. Min sambo är i praktiken hemmafru. Hon har en vilande enskild firma med verksamhet inom ett område som är väsensskilt från mitt. Vi har små barn.

Utöver min anställning har jag möjlighet att ta in, för en hushållsekonomi, betydande sidoinkomster. Detta kan göras som verksamhet i egen firma.

Vilka förutsättningar krävs för att dessa inkomster på ett oantastligt vis skall kunna komma min sambo till del? Kan vi t ex ha en gemensam firma, med olika verksamheter, där jag i praktiken står för huvuddelen av inkomsterna och hon för huvuddelen av löneuttaget?

Hälsningar EJE

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  mar 10, 2007

  Hej Alias!

  En sådan kul pseudonym Du har!

  I princip skall inkomstuppdelningen inom familjen ske med utgångspunkt i hur mycet maken/makan arbetat och med hänsyn till hur mycket betalt per (t.ex.) timme en annan person med samma bakgrund skulle ha kunnat erhålla. Om ingen av makarna är företagsledande utan båda deltar på lika villkor i verksamheten bör man kunna dela inkomsten lika. Inkomstfördelning till barn under 16 år godkänns ej. Det var en kort och förenklad beskrivning av reglerna.

  För att det inte skall bli några missförstånd citerar jag lagtexten nedan, inkomstskattelagen 60 kap. (hela kapitlet):

  "60 kap. Familjebeskattning

  Innehåll

  1 § I detta kapitel finns bestämmelser om ersättning till barn
  och make för utfört arbete samt om uppdelning av inkomster i
  övrigt inom familjen.

  Bestämmelser om
  
  - ersättning till barn och make i enskild näringsverksamhet
  samt i inkomstslagen tjänst och kapital finns i 2 och 3 §§,
  
  - makar som tillsammans deltar i enskild näringsverksamhet
  finns i 4-11 §§, och
  
  - fåmansföretag och fåmanshandelsbolag finns i 12-14 §§.
  
  
  Enskild näringsverksamhet samt inkomstslagen tjänst och kapital
  
  Ersättning till barn
  
  2 § Ersättning för arbete som utförs av den skattskyldiges barn
  under 16 år får inte dras av i enskild näringsverksamhet eller
  i inkomstslagen tjänst och kapital. Avdrag för ersättning för
  arbete som utförs av barn som har fyllt 16 år får inte
  överstiga marknadsmässig ersättning för arbetsinsatsen.
  
  
  Ersättning som enligt första stycket inte får dras av, skall
  inte tas upp hos barnet.
  
  
  Ersättning till make
  
  3 § Ersättning för arbete som utförs av den skattskyldiges make
  får inte dras av i enskild näringsverksamhet eller i
  inkomstslagen tjänst och kapital.
  
  
  Ersättning som enligt första stycket inte får dras av, skall
  inte tas upp hos maken.
  
  
  Makar som tillsammans deltar i enskild näringsverksamhet
  
  Företagsledande och medhjälpande make
  
  4 § Om makar tillsammans deltar i enskild näringsverksamhet och
  den ena är företagsledande make medan den andra är medhjälpande
  make, tillämpas 6-9 och 11 §§. Om båda eller ingen av dem är
  företagsledande make tillämpas 10 och 11 §§.
  
  
  5 § En make anses som företagsledande make om denna make med
  hänsyn till utbildning, arbetsuppgifter och övriga
  omständigheter kan anses ha en ledande ställning i
  näringsverksamheten. En make som inte har en sådan ledande
  ställning anses som medhjälpande make.
  
  
  Verksamhet med en företagsledande och en medhjälpande make
  
  6 § Om den ena maken är företagsledande make och den andra är
  medhjälpande make, anses näringsverksamheten bedriven av den
  företagsledande maken. Hela överskottet eller underskottet
  skall tas upp hos den företagsledande maken, om annat inte
  framgår av 7-9 §§.
  
  
  7 § Makarna får fördela inkomsten så, att en del av överskottet
  av näringsverksamheten, beräknat utan avdrag för avsättning för
  egenavgifter, tas upp hos den medhjälpande maken. Denna del får
  inte överstiga vad som motsvarar marknadsmässig ersättning för
  den medhjälpande makens arbete, ökad med den makens sjukpenning
  och annan ersättning som avses i 15 kap. 8 §.
  
  
  8 § Om den medhjälpande maken äger del i näringsverksamheten
  eller i det kapital som är nedlagt i näringsverksamheten, får
  den maken ta upp ytterligare en del av överskottet. Denna del
  får inte överstiga vad som motsvarar skälig avkastning på grund
  av äganderätten eller kapitalinsatsen.
  
  
  9 § Avdrag för avsättning för egenavgifter skall göras hos
  vardera maken för sig.
  
  
  Gemensamt bedriven verksamhet
  
  10 § Om båda eller ingen av makarna är företagsledande makar
  anses de bedriva näringsverksamheten gemensamt. Vardera maken
  skall ta upp den del av intäkterna och kostnaderna i
  verksamheten som är skälig med hänsyn till makens arbete och
  övriga insatser i verksamheten.
  
  
  Expansionsfond och räntefördelning
  
  11 § Deltar makar tillsammans i enskild näringsverksamhet,
  skall kapitalunderlaget för expansionsfond och för
  räntefördelning delas upp mellan dem på grundval av deras delar
  av kapitalet i verksamheten.
  
  
  Fåmansföretag och fåmanshandelsbolag
  
  12 § Om ett fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag betalar
  ersättning för arbete som utförs av företagsledarens eller
  företagsledarens makes barn under 16 år, skall ersättningen tas
  upp av den av makarna som har den högsta inkomsten från
  företaget. Om makarna har lika stor inkomst från företaget,
  skall den äldsta maken ta upp ersättningen.
  
  
  Om barnet har fyllt 16 år, skall barnet ta upp ersättningen
  till den del den är marknadsmässig. För överskjutande del
  tillämpas första stycket.
  
  
  13 § Om den ena maken är företagsledare i ett fåmansföretag
  eller fåmanshandelsbolag och den andra maken inte är
  företagsledare där, skall den make som inte är företagsledare
  ta upp ersättning för arbete som den maken utför i företaget
  till den del den är marknadsmässig. Överskjutande del skall tas
  upp av företagsledaren.
  
  
  14 § I fråga om ett barn som är delägare i ett
  fåmanshandelsbolag där barnets förälder eller förälders make är
  företagsledare och i fråga om en make som är delägare i ett
  fåmanshandelsbolag där den andra maken är företagsledare,
  gäller följande för beräkningen av resultatet från
  handelsbolaget.
  
  
  Till den del inkomsten motsvarar ersättning för utfört arbete
  tillämpas 12 och 13 §§.
  
  
  Till den del inkomsten motsvarar skälig avkastning på
  kapitalinsatsen i bolaget skall den tas upp hos delägaren.
  Resterande del skall tas upp hos företagsledaren. Om delägaren
  är ett barn och båda makarna har inkomst från bolaget,
  tillämpas dock bestämmelserna i 12 §."
  

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB