En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Miljö- och energiskattepaket inför höstbudgeten

Finansdepartementet har idag remitterat en promemoria med förslag som utgör ett miljö- och energiskattepaket. Inför budgetpropositionen för 2018 är det angeläget att skatteförslag kan förberedas genom remittering och granskning av Lagrådet.
Förslagen är en del av en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet inför budgetpropositionen för 2018.

Promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen 2018 innehåller bland annat följande förslag.

Sänkt energiskatt på el för mindre datacenter

I promemorian föreslås att skattenedsättningen för förbrukning av el i datorhallar utvidgas. Detta genom att kravet på att anläggningens sammanlagda installerade effekt sänks till 0,1 megawatt. Från och med den 1 januari 2017 gäller en lägre skattenivå om 0,5 öre per kilowattimme för el som förbrukas i datacenter med en installerad effekt för annan utrustning än kyl- och fläktanläggningar på minst 0,5 megawatt, benämnda datorhallar.

Sänkt energiskatt på el för leveranser av värme och kyla till datorhallar samt på hjälpförbrukning av el vid leverans till bl.a. datorhallar

Sedan tidigare gäller en lägre energiskattenivå om 0,5 öre per kilowattimme för el som förbrukas för framställning av värme och kyla för leverans till vissa ändamål, bl.a. industrins tillverkningsprocess. I promemorian föreslås att den lägre skattenivån även ska gälla när värme eller kyla framställs för leverans till datorhallar samt att även s.k. hjälpförbrukning av el ska omfattas av den lägre skattenivån vid leverans för de nedsättningsberättigande ändamålen. Förslagen syftar till att utjämna konkurrensskillnader på värmemarknaden.

Promemorian innehåller vidare bl.a. förslag om en administrativ åter­betal­ningsgräns på samma nivå som den som i dag gäller för dator­hallarna och industrin samt förslag på bestämmelser som säkerställer att EU-rättens regler om statligt stöd följs i fråga om dessa skattenedsättningar.

Indexering av miljöskatter

För att upprätthålla miljöstyrningen bör skattenivåerna för naturgrus, avfall, kemikalier i viss elektronik och den förslagna skatten på flygresor anpassas efter förändringarna i den allmänna prisutvecklingen genom en årlig omräkning baserad på konsumentprisindex (KPI). För naturgrus­skatten och avfallsskatten föreslås den årliga omräkningen även beakta utvecklingen av bruttonationalprodukten genom en schablonuppräkning med två procentenheter.

Ändrad beskattning av viss värmeproduktion

Höjningar föreslås av koldioxidskatten i värmesektorn för att minska utsläppen av koldioxid från svenska anläggningar och bidra till en globalt hållbar utveckling samt för att lägga grunden till en omställning till netto­nollutsläpp till 2045. Höjningar sker från noll till 11 procent av den generella koldioxidskattenivån för kraftvärmeanläggningar samt från 80 procent till 91 procent av den generella koldioxidskattenivån för fjärrvärmeanläggningar.

Övriga förändringar av energiskatten på el

I promemorian föreslås att försäkranssystemet för energiskatt på el slopas samtidigt som möjligheten att godkännas som frivilligt skattskyldig utvidgas till för­bruk­ningsändamål som har omfattats av försäkranssystemet. De som inte är skatt­skyldiga föreslås få möjlighet till återbetalning av energiskatt på el som förbrukas för ändamål som idag omfattas av försäkranssystemet.

Därutöver föreslås en sänkt förbrukningsgräns för kvartalsvis återbetal­ning av energiskatt på el som förbrukas i datacenter, i industriell tillverk­ningsprocess eller som landström samt att det för godkännande som frivilligt skattskyldig ska vara tillräckligt med en årlig elförbrukning för de nedsättningsberättigande ändamålen om mer än 10 gigawattimmar.

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil  072-544 28 66   
e-post till Gösta Brunnander, via registrator

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 072-532 17 13  
e-post till Anna Söderström, via registrator

Ulf Olovsson
Kansliråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 25 20   
e-post till Ulf Olovsson, via registrator

Susanne Åkerfeldt
Ämnesråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 13 82  
e-post till Susanne Åkerfeldt, via registrator

Alexandra Wingmark
Rättssakkunning/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 88 08   
e-post till Alexandra Wingmark, via registrator

Genvägar
Presentationsbilder: Miljö- och energiskattepaket

Publicerad 14 mars 2017 · Uppdaterad 14 mars 2017