En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nya regler för att motverka skatteundandragande

Regeringen har i dag överlämnat två propositioner till riksdagen. Den första propositionen innehåller förslag som ska motverka dels att företag utnyttjar olikheter i länders skattesystem för att undkomma beskattning, dels att företag och fysiska personer undviker skyldigheten att betala kupongskatt. Den andra propositionen innehåller förslag till ändringar i lagstiftningen för säkerhetsreserv. Även med detta förslag minskar risken för skatteundandragande.

I propositionen Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt föreslås att det införs bestämmelser som motverkar att företag kan utnyttja olikheter i länders skattesystem för att på så sätt undkomma beskattning. Enligt förslaget ska en utdelning som ett svenskt företag tar emot från ett utländskt företag i vissa fall inte omfattas av skattefrihet om det utländska företaget får göra avdrag för utdelningen.

I propositionen föreslås dessutom att det uttryckligen regleras att skatteflyktsregeln i kupongskattelagen kan tillämpas på utdelningar från svenska företag till utländska företag och personer som inte är bosatta i Sverige som normalt sett inte ska betala kupongskatt. Genom den föreslagna ändringen görs det tydligt att det blir möjligt att i fler fall angripa förfaranden som syftar till att undkomma beskattning. I propositionen föreslås dessutom att det ska bli möjligt att ansöka om förhandsbesked om kupongskatt.

Förslagen är föranledda av ändringar i moder- och dotterbolagsdirektivet (2011/96/EU).

Regeringen har också överlämnat propositionen Beskattning av säkerhetsreserv. Skadeförsäkringsföretag kan göra avsättningar till säkerhetsreserv för att täcka förluster i försäkringsrörelsen som beror på slumpmässiga eller i övrigt svårbedömbara faktorer. I dag saknas det uttryckliga regler om i vilka fall hela säkerhetsreserven ska tas upp till beskattning. Syftet med förslaget är att klargöra i vilka situationer beskattning ska ske. Förslaget motverkar också risken för att säkerhetsreserven används i syfte att minska företagens skatteinbetalningar.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Prop. 2015/16:14 Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt

Prop. 2015/16:15 Beskattning av säkerhetsreserv

Kontakt

Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-216 95 65
e-post till Miriam Abu Eid, via registrator

Marianne Kilnes
Begränsad skattefrihet för utdelning och kupongskatt
Telefon 08-405 21 66

Erik Sjöstedt
Begränsad skattefrihet för utdelning och kupongskatt
Telefon 08-405 38 82

Ellinor Eriksson
Säkerhetsreserv
Telefon 08-405 13 91

Publicerad 06 oktober 2015 · Uppdaterad 06 oktober 2015