En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

För att obegränsad skattskyldighet i Sverige ska upphöra vid utflyttning till annat land krävs att det inte föreligger s.k. väsentlig anknytning hit. Detta avgörs genom att det beaktas om personen är svensk medborgare, har bostad här inrättad för åretruntbruk, om näringsverksamhet bedrivs här, om han är ekonomiskt engagerad här genom innehav av tillgångar som ger ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet och liknande förhållanden.
I ett förhandsbesked den 12 juni 2015 ansågs inte ägande av en fritidsbostad och hälften av en skogsfastighet på 77 hektar med ett taxeringsvärde på 4,4 miljoner kr medföra väsentlig anknytning.  Skatterättsnämnden anmärkte att beträffande jordbruksfastigheter (och hyresfastigheter) görs i praxis skillnad mellan rena kapitalplaceringar och aktiv förvaltning.
Skillnaden mellan kapitalplaceringar och aktiv förvaltning har stor betydelse även vid innehav av aktier i fåmansföretag. I ett fall ansågs förvaltning av en aktiepost värd ca 200 miljoner kr i ett fåmansföretag inte medföra väsentlig anknytning då bolaget inte bedrev ”någon egentlig rörelse” (RÅ 2001 not. 41). I ett annat fall ansågs ett helägt fåmansföretags förvaltning av aktier inte ge något väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige då innehaven inte översteg 10 % i något av bolagen (RÅ 2002 not. 150). I rent rörelsedrivande bolag synes praxis dra en gräns vid innehav på 10 % (sannolikt av röster) för att väsentlig anknytning ska föreligga (RÅ 2009 not. 85).