En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Ett bonus–malus-system för lätta fordon ska utredas

Regeringen beslutade idag att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag på ett s.k. bonus–malus-system för nya lätta fordon.

Ett bonus–malus-system innebär att miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid får en bonus vid inköpstillfället, medan fordon med höga utsläpp av koldioxid får högre skatt, malus.

Syftet med bonus-malus-systemet är att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå prioriteringen om en fossiloberoende fordonsflotta. Därmed kan systemet komplettera koldioxid- och energiskatterna på drivmedel och bidra till att minska transportsektorns oljeberoende och klimatpåverkan. De fordon som kommer att beröras är nya personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar.

Utredaren ska också föreslå hur bonus eller malus för enskilda fordon kan göras synligt, till exempel genom någon form av märknings- eller klassificeringsystem. På så sätt ska det bli enklare för konsumenter att välja miljöanpassade och energieffektiva fordon.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 april 2016.

Utredare ska vara kammarrättsrådet Petter Classon.

• Dir.2015:59 Ett bonus–malus-system för lätta fordon
• Publicerad 28 maj 2015 · Uppdaterad 28 maj 2015