En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande
2 juni 2014
Finansdepartementet

Utredning om hur energiskatten på el ska utformas

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att överväga om den nuvarande modellen för uttag av energiskatten på el är ändamålsenlig samt att lämna lagförslag i frågan. Bakgrunden är bl.a. att energibeskattningen behöver moderniseras och att etableringsmöjligheterna för företag inom tjänste- och servicesektorn kan behöva förbättras.

I den utredning som ska tillsättas ska en bred översyn göras. Det kan konstateras att vissa företagssegment har en hög energibeskattning vilken påverkar deras konkurrenskraft negativt. En möjlig lösning är att beskattningen ska hanteras genom en mer generell skattemodell. Den allmänna utgångspunkten för uppdraget är att en förändrad energiskatt på el ska stämma överens med unionsrätten, att det svenska näringslivets internationella konkurrenskraft ska bevaras samt att snedvridningar ska undvikas i möjligaste mån.

Utredaren ska beakta företagens konkurrenssituation, när det gäller industrin i allmänhet och basindustrin i synnerhet, men även för företag med annan verksamhet än traditionell industri, t.ex. it- och dataföretag.

Utredaren ska också ta hänsyn till de administrativa aspekterna och sträva efter att minska den administrativa bördan för aktörer och berörda myndigheter.

Uppdraget ska redovisas senast den 9 oktober 2015.

Kontakt
Evin Khaffaf
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 40 23
070-283 95 97
Caroline Karlsson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 80 13
072-744 23 30

Thomas Sundqvist, departementssekreterare
Skatteekonomiska enheten
08-405 22 86