En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Två makar (A och B) var sedan länge utflyttade från Sverige. De hade ingen avsikt att flytta tillbaka. A led av en sjukdom som krävde expertvård. Den kunde fås vid ett sjukhus i Sverige. Vårdinsatserna kunde komma att överstiga sex månader. Därefter skulle A återvända till bosättningslandet. I ett förhandsbesked konstateras att uttrycket ”stadigvarande vistelse i Sverige” inte är närmare definierat i inkomskattelagen. Av praxis följer emellertid att dit räknas en sammanhängande tidsperiod om sex månader eller mer. För att avgöra om en person som tidigare varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit ska en rad anknytningsfaktorer beaktas, bl.a. om personen har sin familj här. Eftersom orsaken till att en person vistas i Sverige saknar betydelse innebar vistelsens längd att A var att anse som obegränsat skattskyldig här. Att A vistades i Sverige på grund av sin sjukdom innebar inte att B av den anledningen kunde anses ha väsentlig anknytning hit.

För fördjupning: http://skatterattsnamnden.se/skatterattsnamnden/forhandsbesked/2014/forhandsbesked2014/inkomstskattstadigvarandevistelse.5.15532c7b1442f256bae3be.html