En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande
12 september 2013
Finansdepartementet


Regeringen går vidare med ändringar i 3:12-reglerna


Regeringen går vidare med ett kapitalandelskrav i löneunderlagsregeln i 3:12-reglerna. Men vissa förändringar har gjorts i övriga delar av regeringens förslag. Regeringen går inte fram med några skärpningar av löneuttagskravet utan sänker i stället det högsta löneuttagskravet för att få använda löneunderlagsregeln. Tillsammans med höjningen av det lönebaserade utrymmet innebär förslaget en betydelsefull förbättring för mindre, växande fåmansföretag.


Företag och dess ägare ska ha goda villkor och skatter ska tas ut på ett effektivt och rättvist sätt. Utformningen av 3:12-reglerna har inneburit en mycket låg beskattning för vissa delägare i stora fåmansföretag med många verksamma delägare och med många anställda. Detta har i vissa fall överutnyttjats genom att anställda med mycket litet delägarskap kunnat omvandla högt beskattade tjänsteinkomster till lägre beskattade utdelningsinkomster.


Regeringens förslag om förändrade 3:12-regler har kritiserats av såväl remissinstanser som Lagrådet. Regeringen lyssnar på kritiken och lämnar nu ett förändrat förslag där inga delägare får någon höjning av löneuttagskrav. I stället föreslås en sänkning av det högsta löneuttagskravet. Regeringen går vidare med ett kapitalandelskrav som innebär att endast delägare som äger minst fyra procent av kapitalet i ett företag får tillämpa löneunderlagsregeln. Regeringen föreslår även att det lönebaserade utrymmet höjs för att det ska vara lika lönsamt att anställa i de mindre företagen som i större. Sänkningen av löneuttagskravet och höjningen av det lönebaserade utrymmet kommer att medföra förbättringar för alla delägare som använder löneunderlagsregeln och som inte berörs av kapitalandelskravet.


- Det finns ett starkt behov av att motverka överutnyttjandet och att säkra legitimiteten i skattesystemet, vilket detta förslag gör. Samtidigt förstärks incitamenten att anställa i mindre, växande företag med delägare som tar verkliga risker, säger finansminister Anders Borg.


Ungefär 50 000 delägare i fåmansföretag ges förutsättningar för sänkt skatt genom förslaget och ungefär 3 600 delägare får höjd skatt. Den stora majoriteten, ungefär 300 000 delägare, berörs inte av förslaget.


Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2014. Förslaget till sänkning av löneuttagskravet ska dock tillämpas först från och med beskattningsåret 2016, och får därmed betydelse för det löneuttagskrav som ska vara uppfyllt från och med 2015.


Förslagen i korthet


Löneunderlagsregeln ska bara få tillämpas om delägaren äger minst fyra procent av kapitalet i företaget.
Det högsta löneuttagskravet sänks från dagens tio inkomstbasbelopp till 9,6 inkomstbasbelopp från och med beskattningsåret 2016.
Det införs ett tak för det lönebaserade utrymmet, som begränsas till att per år och delägare uppgå till högst 50 gånger delägarens egen eller någon närståendes lön.
Det införs en definition av dotterföretag vid tillämpning av löneunderlagsregeln som innebär att med dotterföretag avses ett företag där moderföretaget, direkt eller indirekt genom ett annat dotterföretag, äger mer än 50 procent av kapitalet i företaget. För svenska handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer gäller att dessa direkt eller indirekt måste vara helägda av moderföretaget.
Det lönebaserade utrymmet höjs från 25 till 50 procent av löneunderlaget i intervallet upp till 60 inkomstbasbelopp.
Det föreslås även en höjning av räntenivån för positiv räntefördelning för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag 0,5 procentenheter från statslåneräntan ökad med 5,5 procentenheter enligt dagens regler till statslåneräntan ökad med sex procentenheter.


Kontakt


Caroline Karlsson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 80 13
072-744 23 30
Petter Larsson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
072-231 52 50
Marianne Kilnes, departementssekreterare
Enheten för inkomstskatt och socialavgifter
08-405 21 66