En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande
30 maj 2013
Finansdepartementet


Förslag om ändrade förfaranderegler för alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter


För att förbättra kontrollen inom uppskovsförfarandet och motverka skattefusk föreslår regeringen vissa ändrade bestämmelser för förfarandet vid hantering av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter. Förslag lämnas till Lagrådet idag.


Alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter kan under vissa förutsättningar hanteras obeskattade inom det s.k. uppskovsförfarandet för punktskatt. Eftersom det har framkommit att uppskovsförfarandet i vissa fall utnyttjas för att undvika att betala punktskatt föreslår regeringen att vissa åtgärder införs för att förbättra kontrollen inom uppskovsförfarandet och på så sätt motverka skattefusk.


I lagrådsremissen föreslås att alkoholvaror och tobaksvaror som flyttas under uppskovsförfarande ska omfattas av det datoriserade systemet, EMCS, även vid flyttningar inom Sverige. Detta system används i dag endast vid flyttningar till eller från andra EU-länder. Energiprodukter som flyttas under uppskovsförfarande ska också omfattas av det datoriserade systemet om de flyttas från en importplats i Sverige till en mottagare i Sverige. Förslagen innebär vidare bl.a. att Skatteverket ges en ny möjlighet till kontroll av aktörer inom uppskovsförfarandet genom s.k. punktskattebesök.


Dessutom föreslås i lagrådsremissen att skatt inte ska betalas för vissa alkohol- och tobaksvaror som omhändertagits av Tullverket och inte lämnas ut. Det föreslås samtidigt att möjligheten att återutföra sådana varor från Sverige tas bort.


De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014 vad avser bl.a. beskattningen av varor som omhändertagits av Tullverket. Huvuddelen av förslagen föreslås däremot träda i kraft först den 1 april 2014 för att myndigheter och aktörer ska hinna förbereda sig för förändringarna.


Kontakt


Caroline Karlsson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 80 13
072-744 23 30
Petter Larsson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
072-231 52 50
Ann-Christine Ålander, kansliråd
Enheten för mervärdesskatt och punktskatter
08-405 15 44