En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Har kommer en fraga som manga svenska anstallda pa norska seismiska fartyg for geotekniska kartlaggningar diskuterar flitigt varje dag. Av vad jag har forstatt angaende beskattning for sjofart sa skall man, for att slippa skatten, vara pa oceanfart minst 183 dagar, vilket vi ar, per ar. I och med att de nagra fartyg ror sig i huvudsak i medelhavet och nordsjon medan andra fartyg ror sig utanfor dessa vatten, blir utfallet ingen skatt eller full svensk skatt, om jag har forstatt ratt. 

Fragan lyder: Kan man slippa skatten om man flyttar till ett annat land, och vilket land isafall?

Jag har aven last traden om skatt i england och det verkar ju som att man kan slippa betala skatt i sverige om man flyttar till england och kan bevisa att man inte har "vasentlig anknytning till sverige". Beskattas man i england da som engelsmannen for att sedan fa tillbaks skatten vid arsslutet? Om man sedan flyttar tillbaks till sverige igen, far man da betala all den skatt man har undsluppit uner utlandsvistelsen? maste man ha ett Engelskt kontrakt isafall?

Det finns nagra svenskar som akt pa riktiga skatttesmallar dar de under fem ar inte betalt skatt och trott att sllt var ok, men dar sedan skatteverket skickat inbetalningskrav pa upp till SEK 600 000 med frist pa en manad.

Att amnet ar ett hett samtalsamne kan man forsta eftersom det i vissa fall blir sa att en svensk med jobb enbart pa oceanfart ibland skickas till en bat i medelhavet och maste darfor betala tolv manders skatt for den enda turen. For tva svenska anstallda med samma lon far den med oceanfart ut 70% mer i lon vilket skapar turbulens.

Mycket tacksam for svar i dessa fragor.

Mvh Erik

21 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  sep 19, 2006

  Hej Erik!

  Om Du klipper banden med Sverige så att Du inte ens har "väsentlig anknytning" hit, får Du betala skatt i Ditt nya hemland enligt dess regler. Du behöver inte "betala tillbaka" skatten till svenska staten när/om Du flyttar hem igen. Då förutsätter jag naturligtvis att det är fråga om en riktig flyttning och inte endast "sken". Jag föreslår att Ni slår Er ihop några stycken och anlitar en skattekonsult (t.ex. mig).

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  mice
  nov 27, 2006

  Hej Clas (och Myhrberg).

  Jag och några andra svenskar jobbar offshore. Vi har gått djupt in i skattedjungeln och INGET vet exakt vad som gäller för oss. Det fartyg jag är på är registrerat i ett "skatteparadis", mitt företag betalar inga arbetsgivaravgifter till varken dess hemland eller till Sverige. Jag betalar ingen skatt i det landet eftersom jag inte bor där och jag har heller ingen rätt till sjukvård i Sverige. A-kassa får jag ingen då jag blev utelsluten från denna eftersom jag inte jobbar i Sverige.

  Skatteexperter på skatteverket kan inte ge ett rakt svar. Alla svarar olika och jag vill inte åka på en skattesmäll. Det verkar som om det enklaste är att skaffa ett konto på Cayman Islands eller kanske hemmahamnen för mitt fartyg. Jag har ju inga som helst rättigheter i Sverige längre. En expert på arbetsgivaravgifter tyckte att jag skulle betala arbetsgivaravgifter till Bahamas eftersom fartyget har sin hemmahamn där.

  Jag är inne på att anlita en skattekonsult men då vill jag veta vad detta kan kosta. Vi kan även gå samman några stycken och träffa dig (Clas) då vi är tre stycken från samma klass och med liknande skatteproblem.

  Det känns inte fel att betala skatt i ett land som har gett mig skolgång och trygghet, men när jag nu står utanför dessa skyddsnät och mitt företag täcker alla dessa skydd så tänker jag heller inte betala skatt i samma utsträckning som förr!

  Mvh E

 1. anon
  mice
  nov 27, 2006

  dubbelpost

 1. anon
  mice
  nov 27, 2006

  3 kapitlet 12 § inkomstskattelagen
  Sexmånadersregeln och ettårsregeln gäller inte heller för anställning ombord på fartyg.
  Den som har anställning ombord på ett utländskt fartyg som huvudsakligen går i oceanfart är inte skattskyldig för inkomst av anställningen om
  -         vistelsen utomlands varar i minst 183 dagar sammanlagt under en tolvmånadersperiod, och
  -         arbetsgivaren hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
  Med oceanfart avses
  -         fart i utomeuropeiska farvatten med undantag för fart på orter vid Medelhavet och Svarta havet, på Nordafrikas västkust norr om 22 grader nordlig bredd, på Kanarieöarna och på ön Madeira, och
  -         fart i europeiska farvatten norr eller väster om linjen Trondheimsfjorden – Shetlands nordspets, därifrån västerut till 11 grader västlig bredd, längs denna longitud till 48 grader nordlig bredd.
  (2005:898)
  Lag (2005:898) som trädde i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas första gången vid 2007 års taxering. Paragrafen tidigare ändrad genom (2000:1341) som trädde i kraft den 1 januari 2001 och tillämpades första gången vid 2002 års taxering.
  Kommentar
  Anställda ombord på svenska fartyg har varit undantagna från möjligheten till skattefrihet vid arbete i utlandet alltsedan reglerna infördes 1966. Undantaget för anställda ombord på utländska fartyg infördes 1985.
  Inkomster för ombordanställda på svenska fartyg omfattas enligt första stycket aldrig av sexmånaders- eller ettårsregeln. Däremot undantas inkomster från anställning på utländska fartyg från skattskyldighet enligt andra stycket under förutsättning att

  1. fartyget huvudsakligen går i oceanfart,
  2. vistelsen utomlands varar sammanlagt minst 183 dagar under en tolvmånadersperiod, och
  3. arbetsgivaren hör hemma i en stat inom EES-området.

  Med att fartyget ”huvudsakligen” går i oceanfart avses cirka 75 %, (angående ordet huvudsakligen, se prop. 1999/2000:2 del 1, s 504). Skatteverket har i ett ställningstagande (2006-04-12, dnr. 131 710684-05/111) uttalat att bedömningen av om fartyget huvudsakligen går i oceanfart skall göras för varje tjänstgöringsperiod ombord (och inte fartygets gång under hela året).
  Det behöver inte vara fråga om en och samma anställning utan det som krävs är att en eller flera anställningar uppfyller kraven. När det gäller punkten 2 skall alltså den sammanlagda vistelsen uppgå till minst 183 dagar. Vistelserna behöver naturligtvis inte vara sammanhängande. Reglerna i 10 § om kortare avbrott gäller inte vid tillämpning av denna regel, utan det är det faktiska antalet dagar utomlands som skall räknas. Det behöver inte vara fråga om en och samma arbetsgivare (se prop. 1999/2000:2 del 2, s 55). Med utländskt fartyg avses fartyg som seglar under annan flagg än svensk (se prop. 1984/85:175 s. 24).
  Bestämmelserna i punkten 3 ändrades 2005 genom att de kom att omfatta arbetsgivare som hör hemma i en stat inom EES-området. Tidigare gällde att arbetsgivaren skulle vara obegränsat skattskyldig, men EG-kommissionen hade riktat kritik mot begränsningen till sådana arbetsgivare.
  I tredje stycket definieras oceanfart. Vad som inte räknas som oceanfart är sjöfart inom Sverige, på Östersjön och Nordsjön, till Europas kuster, på Medelhavet och Svarta havet, till Kanarieöarna, Madeira, Marocko och Västsahara. Bestämmelsen ändrades hösten 2000 för att rätta till en felskrivning som gjordes när regeln fördes över till IL.
  Regeringsrätten uttalade i RÅ 2004 ref 51oceanfartsvillkoret inte har sådan innebörd eller verkan att det skulle kunna stå i strid med EG-fördraget. I målet hade också åberopats att sexmånadersregeln för sjömän strider mot gemenskapsrätten, men den frågan prövades inte av Regeringsrätten.
  Skatteverkets bedömning vad gäller begreppet ”huvudsakligen går i oceanfart”:
  Tillämpning av regeln om skattebefrielse för ombordanställda
  1  Sammanfattning
  Bedömningen av om fartyget ”huvudsakligen går i oceanfart”, som det anges i 3 kap. 12 § IL, ska göras för varje tjänstgöringsperiod ombord. Med ”huvudsakligen” avses cirka 75 procent.
  2  Bakgrund och frågeställning
  Fråga har ställts om för vilken tidsperiod bedömningen ska göras av om fartyget till huvudsaklig del går i oceanfart? Vad avses med huvudsaklig del? Är tiden eller distansen i respektive fart avgörande?
  3  Gällande rätt m.m.
  I 3 kap 12 § andra stycket IL anges att den som har anställning ombord på ett utländskt fartyg som huvudsakligen går i oceanfart inte är skattskyldig för inkomst av anställningen om
  -         vistelsen utomlands varar i minst 183 dagar sammanlagt under en tolvmånadersperiod, och

  -         arbetsgivaren hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
  4  Skatteverkets bedömning
  Rekvisitet ”huvudsakligen går i oceanfart” kan tolkas på två sätt. Det första alternativet innebär att prövningen görs med utgångspunkt i fartygets gång under hela året, det andra innebär att prövningen ska göras för varje tjänstgöringsperiod ombord. Enligt Skatteverkets uppfattning ligger det med hänsyn till lagstiftningens utformning, närmast till hands att göra prövningen enligt det sistnämnda alternativet. Bedömningen av om fartyget huvudsakligen gått i oceanfart ska göras för varje tjänstgöringsperiod ombord. En sjöman som exempelvis tjänstgör ombord på ett fartyg varannan månad under ett kalenderår men där ”fartyget huvudsakligen går i oceanfart” under bara en av dessa perioder skattebefrias för 1/6 av lönen.
  Med ”huvudsaklig del” avses cirka 75 procent (jfr. prop. 1999/2000 del 1 s. 504).
  Bedömningen kan enligt Skatteverkets uppfattning lämpligen göras utifrån antalet dagar i tjänst i respektive fart. Med ”dag” i oceanfart avses också del av dag.
  Om vistelsen utomlands dessutom sammanlagt varat i minst 183 dagar under en tolvmånadersperiod och arbetsgivaren hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är samtliga förutsättningar för skattebefrielse uppfyllda.

  Mvh E

 1. anon
  Clas Ramert
  dec 06, 2006

  Hej Mice!

  Förlåt att mitt svar dröjt! Jag hjälper Er gärna men vill inte gärna diskutera priser på internet. Jag föreslår att Du ringer mig, 031 711 20 70, så får vi diskutera priser. Om Ni är tre att dela på det,skall det i varje fall inte bli så betungande.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Willeman
  dec 30, 2006

  Hej, ska börja jobba på oljerigg utanför Norge som egen företagare men var ska jag skatta?Jag bor i Sverige och har ett AB men även ett Engelskt Ltd!Enligt uppgift kommer man bli tillfrågad om man vill öppna konto på ex Yersy utav min uppdragsgivare.

  Mvh Willeman

 1. anon
  Clas Ramert
  dec 30, 2006

  Hej Willeman!

  Det är inte möjligt att svara mycket på detta utan utredning. För att bilden skall bli heltäckande krävs ju inte endast kunskap om de svenska reglerna utan även om de norska. Det hjälper inte mycket att slippa svensk skatt om Du i stället får betala full norsk skatt. Ett enkelt sätt slippa svensk skatt utan att flytta ut från landet är naturligtvis att bli anställd och tillämpa sexmånaders- eller ettårsregeln. Då blir inkomsten från anställningen befriad från svensk skatt även om alla andra inkomster samt förmögenhet fortfarande skall beskattas i Sverige. Samtidigt får Du då bara vara i Sverige högst sex dagar per månad i princip. Min nästa fundering blir då vad som händer om Du är anställd av Ditt eget bolag med placering utomlands. Skulle sexmånaders- eller ettårsregeln fungera även i det fallet? Det kan eventuellt fungera. Utredning krävs!

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  myhrberg
  jan 26, 2007

  Jag pratade just med en mycket otrevlig herre på skattemyndigheten. Jag blev intresserad av fallet ovan där man kunde bli skattebefriad för de månader som var oceanfart men skatta för de inom europeeiska farvatten vilket ju skulle vara helt logiskt och jag skulle vara helt nöjd. När jag insisterade på att få ett svar på om detta var möjligt med förklaringen att jag inte kan riskera att få retroaktiv restskatt 5 år tillbaks, hänvisade han bara till skatteverkets websida. Jag berättade om fallet ovan men då repeterade han bara med hög röst "du måste ha 183 dagar huvudsaklig oceanfart". Jag frågade om "huvudsaklig" betydde 75%, han ville inte svara på det utan antydde att det var en dum fråga.

  Tyvärr är nog så att reglerna är för komplicerade så att inte ens skattemynigheten vet riktigt vad som gäller. Eftersom många saker i slutändan blir en bedömningsfråga för skattemyndigheten kan detta påverkas av tex en handläggares humör.  Om man däremot flyttar till England kan man göra "seafarers deduction" med klara regler som är lätta att förstå. I alla scenarion där fartyget rör sig in o ut i oceanfart, på norsk sockel, på brittisk sockel, förflyttning mellan fartygen etc. så är det bästa alternativet att flytta till England om man vill skatta så lite som möjligt. (Enligt vad jag kommit fram till hittills)

  Då kommer nästa fråga. Måste man bevisa att man verkligen bor i england? Skall man visa att man inte är i sverige mer än 183 dagar eller måste man visa att man verkligen bor i england?  Vad tittar skattemyndigheten på? Spårar dom kortköp och uttag? Kan man t.ex. vistas i sverige mer än i England?  

  Om någon vill gå ihop med mig för anlita en skattekonsult så kan ni kontakta mig på

  emyhrberg@gmail.com

 1. anon
  Skattekufen
  jan 26, 2007

  Så här säger Skatteverket. Kan det vara till hjälp?

  Tillämpning av regeln om skattebefrielse för ombordanställda

   


  1  Sammanfattning

   


  Bedömningen av om fartyget ”huvudsakligen går i oceanfart”, som det anges i 3 kap. 12 § IL, ska göras för varje tjänstgöringsperiod ombord. Med ”huvudsakligen” avses cirka 75 procent.

   


  2  Bakgrund och frågeställning

   

  Fråga har ställts om för vilken tidsperiod bedömningen ska göras av om fartyget till huvudsaklig del går i oceanfart? Vad avses med huvudsaklig del? Är tiden eller distansen i respektive fart avgörande?

   


  3  Gällande rätt m.m.

   

  I 3 kap 12 § andra stycket IL anges att den som har anställning ombord på ett utländskt fartyg som huvudsakligen går i oceanfart inte är skattskyldig för inkomst av anställningen om

  - vistelsen utomlands varar i minst 183 dagar sammanlagt under en tolvmånadersperiod, och

  - arbetsgivaren hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

   


  4  Skatteverkets bedömning

   

  Rekvisitet ”huvudsakligen går i oceanfart” kan tolkas på två sätt. Det första alternativet innebär att prövningen görs med utgångspunkt i fartygets gång under hela året, det andra innebär att prövningen ska göras för varje tjänstgöringsperiod ombord. Enligt Skatteverkets uppfattning ligger det med hänsyn till lagstiftningens utformning, närmast till hands att göra prövningen enligt det sistnämnda alternativet. Bedömningen av om fartyget huvudsakligen gått i oceanfart ska göras för varje tjänstgöringsperiod ombord. En sjöman som exempelvis tjänstgör ombord på ett fartyg varannan månad under ett kalenderår men där ”fartyget huvudsakligen går i oceanfart” under bara en av dessa perioder skattebefrias för 1/6 av lönen.

   

  Med ”huvudsaklig del” avses cirka 75 procent (jfr. prop. 1999/2000 del 1 s. 504).

   

  Bedömningen kan enligt Skatteverkets uppfattning lämpligen göras utifrån antalet dagar i tjänst i respektive fart. Med ”dag” i oceanfart avses också del av dag.

   

  Om vistelsen utomlands dessutom sammanlagt varat i minst 183 dagar under en tolvmånadersperiod och arbetsgivaren hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är samtliga förutsättningar för skattebefrielse uppfyllda.

 1. anon
  Clas Ramert
  feb 01, 2007

  Hej Skattekufen!

  Vet ej hur Du fått fram Dina uppgifter men det Du säger verkar mycket rimligt.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Clas Ramert
  feb 01, 2007

  Hej Myhrberg!

  Ja, England tycks ha bra regler för sjömän. En av mina sjömansklienter skall flytta dit. Jag har dock inte jämfört särskilt mycket med andra länder. Jag föreställer mig att också länder som t.ex. Malta och Cypern skulle kunna vara intressanta att studera närmare.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Skattekufen
  feb 01, 2007

  Framgår av Skatteverkets ställningstaganden.

  Rättsinformation/Ställningstaganden/2006/2006-04-12

  Skrivelsen har diarienummer 131 710684-05/111

  Mvh/Skattekufen

 1. anon
  Clas Ramert
  feb 01, 2007

  Hej Björn!

  Tack skall Du ha!

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Michael L
  feb 19, 2007

  Hej är det någon här som har deklaretat inkomst med hänsyn till Internattionaliseringsavtalet och fått det godkänt. Jag är i samma sits som ni, men vågar inte göra detta pga rädlsa att åka på skatte smäll. 

 1. anon
  Clas Ramert
  mar 10, 2007

  Hej Mikael!

  Om Du känner Dig osäker på om Du kommer att få igenom Ditt yrkande om att reglerna för oceanfart (internationaliserinsavtalet) skall tillämpas, kan Du alltid betala in pengar till Skatteverket i förväg varje månad eller samla upp pengar på ett eget, särskild bankkonto. Om Skatteverket sedan beslutar att avslå Ditt yrkande, finns pengar att betala skatten med. Om yrkandet å andra sidan godkänns, kan Du fira! Var bara noga med att uppge alla relevanta fakta i Din deklaration eller i bilaga till deklarationen. Om deklarationen innehåller alla relevanta fakta (dvs. inga oriktiga uppgifter har lämnats), kan Du inte få skattetillägg eller bli anklagad för skattebrott. Då kan Skatteverket dessutom - som huvudregel - inte ompröva Din deklaration efter utgången av året efter taxeringsåret.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Macke
  jun 16, 2007

  Hej Clas!

   

  Jag sitter i liknande sits, jobbar for Norskt foretag men ar bosatt i Sverige! Jag uppfyller alla krav i 3:e kapitlet 12 § inkomstskattelagen. Sa den svenska skatten borde jag slippa. Men vad sager reglerna om vart man ar skatteskyldig nar man ar bosatt i sverige o jobbar i norge. Maste jag skatta i norge?? Just nu dras det 7.8 procent norsk skatt. Jobbar jag pa norsk sockel sa kommer det att dras full norsk skatt.

  Har inte fatt nagon deklaration fran norge an eftersom jag bara jobbat ett ar. Det jag ar radd for ar att jag kommer att fa en rejal restskatt fran norge i och med att jag bara betalar 7.8 procent nar jag varit utanfor norsk sockel, vilket jag varit i stort sett hela aret.

  Tacksam om du har svar pa detta!

  MVH

  Macke 

 1. anon
  Clas Ramert
  jun 19, 2007

  Hej Macke!

  Sverige tar 15 % särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) från Sjömän som arbetar här. Så det är inte så konstigt om Norge tar 7,8 % från dem som inte är bosatta i Norge. Men, ärligt talat, jag kan inte svara på Din fråga utan utredning.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  CharlottaCarlsson
  aug 29, 2007

  Hej

  Jag har just fått anställning på ett norskt prospekteringsfartyg och är lite nyfiken på om ni kommit fram till någon slutsats ang skatten? Jag kommer att arbeta ombord 188 dagar om året i både norskt och internationellt vatten. Hur är det med oceanfart, räknas prospekteringsfartyg, som ju går långa perioder i ett och samma område, dit? 

  mvh/Charlotta Carlsson

 1. anon
  Clas Ramert
  okt 03, 2007

  Hej Charlotta!

  Såvitt jag förstår kan även ett prospekteringsfartyg anses gå i oceanfart om övriga villkor är uppfyllda.

  Hälsningar/Clas

  http://www.ramert.se

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Jnordby
  dec 09, 2007

  hej jag är en yrkesfiskare i norge, har jobbar nåen år nu på havet utan o betala skatt..

  försökt o betala skatt i norge, enda jag fick till svar va att jag ska betala i sverige.

  så va jag i samtal me skatteverket lite snabbt som sa att det kunde man slippe...

  båten min går alltid utanför 12 mila.. vi är knappt iland, vi ligger ute minst 190 dagar per kalender år..

  alla svenskar här har gjort detta i mange år.. men ingen har åkt dit på det än.. !?!?!

  så min fråga e lite, vad gäller? tror nog att skepper mitt räknas in under oceanfart..

  är oxå lite nyfiken på konto utomlands, lite gömd undan svenska skatteverket, för pengarna mina skall inte in på svenskt konto utifall något sker..

  tacksam över ett svar på detta, och var man kan tänkas ha bank..

  mvh /fiskaren

 1. anon
  Jnordby
  dec 09, 2007

  hej jag är en yrkesfiskare i norge, har jobbar nåen år nu på havet utan o betala skatt..

  försökt o betala skatt i norge, enda jag fick till svar va att jag ska betala i sverige.

  så va jag i samtal me skatteverket lite snabbt som sa att det kunde man slippe...

  båten min går alltid utanför 12 mila.. vi är knappt iland, vi ligger ute minst 190 dagar per kalender år..

  alla svenskar här har gjort detta i mange år.. men ingen har åkt dit på det än.. !?!?!

  så min fråga e lite, vad gäller? tror nog att skepper mitt räknas in under oceanfart..

  är oxå lite nyfiken på konto utomlands, lite gömd undan svenska skatteverket, för pengarna mina skall inte in på svenskt konto utifall något sker..

  tacksam över ett svar på detta, och var man kan tänkas ha bank..

  mvh /fiskaren