En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Jag driver tillsammans med ett par andra en ideell förening som är undantagen momsplikt enligt 7:7 IL.

Min fråga är nu, om skatteverket av någon anledning skulle anse oss inte uppfylla kraven i 7:7 IL, skulle man då kunna använda sig av 4 kap ML? Vad är egentligen kraven för att en verksamhet ska anses som yrkesmässig?

Har också en fråga rörande lokalhyra. Lokalen hyrs bara ett par dagar och det ingår städning och viss teknisk utrustning som är separat specificerade på fakturan, detta ska såklart momsbeläggas. Men ska vi, som ideell förening, betala moms på själva lokalhyran?

Tack på förhand!

Hampus

1 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  maj 22, 2012

  För att en verksamhet ska betraktas som yrkesmässig näringsverksamhet krävs vinstsyfte, självständighet och varaktighet.

  Befrielse från skatt och moms får vissa ideella föreningar om vissa krav är uppfyllda:

  Ändamålskravet

  8 § Föreningen ska ha till huvudsakligt syfte att främja sådana ändamål som anges i 4 § eller andra allmännyttiga ändamål, såsom religiösa, välgörande, sociala, politiska, idrottsliga, konstnärliga eller liknande kulturella ändamål.
     Ändamålen får inte vara begränsade till vissa familjers, föreningens medlemmars eller andra bestämda personers ekonomiska intressen. Lag (2007:1419).

  Verksamhetskravet

  9 § Föreningen ska i den verksamhet som bedrivs uteslutande eller så gott som uteslutande tillgodose sådana ändamål som anges i 8 §. Lag (2007:1419).

  Fullföljdskravet

  10 § Föreningen ska, sett över en period av flera år, bedriva en verksamhet som skäligen motsvarar avkastningen av föreningens tillgångar.
     Vid beräkningen av avkastningen av föreningens tillgångar ska schablonintäkt enligt 42 kap. 43 § inte ingå. Lag (2011:1271).

  11 § Skatteverket får medge undantag från fullföljdskravet i 10 § för en förening som avser att förvärva en fastighet eller annan anläggning som är avsedd för den ideella verksamheten. Detsamma gäller om en förening avser att genomföra omfattande byggnads-, reparations- eller anläggningsarbeten på en fastighet som används av föreningen.
     Beslutet får avse högst fem beskattningsår i följd. Det får förenas med villkor att föreningen ska ställa säkerhet eller liknande för den inkomstskatt som föreningen kan bli skyldig att betala på grund av omprövning av besluten om slutlig skatt för de år som beslutet avser, om det upphör att gälla enligt 12 §.
     Skatteverkets beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2011:1256).

  12 § Om föreningen inte inom föreskriven tid har genomfört den avsedda investeringen eller inte har iakttagit något annat villkor i beslutet, är föreningen skattskyldig som om undantaget inte hade medgetts.

  Öppenhetskravet

  13 § Föreningen får inte vägra någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för det med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet eller föreningens syfte eller annat.