En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Regeringen lämnade i början av året direktiv till en kommitté med uppgift att se över företagsbeskattningen (Dir 2011:1).

I direktiven talas om många olika förändringar på företagsskatteområdet, som kan synas önskvärda från politiska utgångspunkter.

Bland annat ska kommittén se över reglerna angående underprisöverlåtelser för såväl fysiska som juridiska personer.

Detta medför att den närmaste tiden kan vara sista chansen att genomföra omstruktureringar utan skatteeffekter. Det går inte att ha någon uppfattning om hur lång tid som ges och det är heller inte säkert att några förändringar kommer att genomföras överhuvudtaget. Utredningen ska lämna sitt först delbetänkande 31 januari 2012 men av erfarenhet vet jag att vissa förslag kan ryckas ut ur en pågående utredning och genomföras omedelbart - långt innan betänkandet publiceras.

I det här sammanhanget vill jag särskilt sätta strålkastarljuset på följande.

Fysiska personer kan för närvarande relativt fritt överlåta såväl aktier som andra tillgångar för anskaffningsvärdet till egna aktiebolag utan skattekonsekvenser. Det "köpande" bolaget kan vara etablerat inte bara inom Sverige utan i vilket land som helst inom hela EES. (EES består alla EU-länder plus Norge, Island och Liechtenstein).

Jag gissar att möjligheten att föra över aktier till egna bolag kommer att försvinna. Anledningen är att många fysiska personer för över sina aktier i svenska aktiebolag till bolag i sådana EES-länder som har bättre skattevillkor än Sverige. Det kan röra sig om Cypern, Malta, Estland och många andra länder. Eftersom Sverige är medlem i EU måste Sverige i sin skattelagstiftning tillse att bolag hemmahörande i andra EES-länder inte missgynnas i förhållande till svenska bolag. För att förhindra att fysiska personer för över tillgångar till lågskatteländer inom EES, måste således även möjligheten att göra motsvarande överföringar inom Sverige försvinna!

Min slutsats är att fysiska personer som planerar att överföra aktier eller andra tillgångar till egna bolag inte ska vänta med detta utan agera nu! Det kan vara särskilt angeläget att genomföra inför en eventuell framtida försäljning. Vanligen kan nämligen såväl svenska som utländska moderbolag sälja dotterbolag skattefritt. Det tror jag inte att man kommer att ändra på.

Även andra omstruktureringar kan vara lämpligt att genomföra relativt omgående. I direktiven talas om att bolagsskattesatsen bör sänkas. För att göra detta krävs basbreddningar. En enkel basbreddning är att helt ta bort eller begränsa möjligheterna till underprisöverlåtelser. Fusioner och fissioner har stöd i EU-direktiv och kommer därför med all sannolikhet att lämnas orörda men det är inte alltid fusioner och fissioner är lämpliga för att lösa omstruktureringsproblem. Framför allt kräver fusioner och fissioner mycket pappersarbete och ställer till problem med nya organisationsnummer m.m.

Vänd Dig gärna till Skattepunkten AB med Dina omstruktureringsproblem!

Clas Ramert

Skattekonsult

Skattepunkten AB

 


 

1 Kommentarer
  1. anon
    Tiger
    apr 19, 2012

    Vad har hänt, om något, sedan ovanstående inlägg skrevs? Har delbetänkandet som skulle lämnats den 31 januari 2012 lämnats än? Vad står i detta?

    Har det framkommit något sedan inlägget skrevs där det framgår huruvida möjligheten med underprisöverlåtelser till egenägda bolag inom EU riskerar försvinna?