En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Under en längre tid har frågan om koncernbidrag kan lämnas till utländska koncernbolag debatterats i Sverige.

Debatten började med att det brittiska företaget Marks & Spencers genom en dom i EG-domstolen fick avdrag för något som liknade ett koncernbidrag till ett utländskt dotterbolag. Marks & Spencers hade fått avdrag om dotterbolaget varit brittiskt men brittisk skattelag förhindrade avdrag när dotterbolaget hörde hemma i annat land. 

EG-domstolen slog fast att eftersom Marks &  Spencers hade fått motsvarade avdrag om dotterbolaget varit brittiskt, så kunde inte den brittiska lagstiftningen förhindra avdrag när dotterbolaget hörde hemma i annat EES-land. Den brittiska lagstiftningen ansågs strida mot EG reglerna om etableringsfrihet inom den europeiska unionen. I det här fallet ansågs EG-reglerna ha företräde framför de nationella reglerna.

Nu har Regeringsrätten, avkunnat 10 domar, som klarlägger villkoren för hur koncernbidrag till utländska koncernbolag skall bedömas.

Jag tillåter mig att grovt förenkla och säger att domarna kan sammanfattas på följande sätt:

Koncernbidrag kan ges med avdragsrätt från svenskt moderföretag till dotterbolag inom EES i samband med att dotterbolaget likvideras men inte annars.

Observera att min sammanfattning inte är hela sanningen! Men, för många revisorer och ekonomichefer räcker detta att känna till.

Samtidigt är det många ekonomicherfer och revisorer som vill känna till villkoren mer i detalj. För dem kan vi hänvisa till en artikel Niclas Virin skrivit här på skatter.se.

Niclas Virin är en sv Sveriges mest kända och respekterade skatteexperter. han skriver ofta i revisorernas publikation, FAR SRS Info.

Klicka här så kommer Du direkt till hans artikel!