En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

 

Jag vill hyra ut ett boningshus på min jordbruksfastighet till sommargäster.

Var hittar jag regler som gäller detta?

Läggs ev intäkt ovanpå min egen privata lön?

Får jag göra avdrag för tex inköp av våningssäng, kaffebryggare och utemöbel om det används i verksamheten?

Får jag göra avdrag för kostnader/inköp av mat till frukost?

Måste jag söka särskilt tillstånd för att bedriva Bed&Breakfast?

 Får jag göra avdrag för mindre raparationer på huset som har med verksamheten att göra tex tapeter?

Får jag annonsera via egen hemsida och lokaltidningar?

4 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  jan 19, 2009

  Skatteverket har behandlat Bed & Breakfastinkomster i ett ställningstagande där det framkommer att inkomsten ska beskattas i inkomstslaget kapital (schablonavdrag 12000 kr samt 20 % av inkomsten):

  http://www.skatteverket.se/rattsinformation/stallningstaganden/aldrear/2004/stallningstaganden2004/13068205404111.5.3a7aab801183dd6bfd3800021710.html

  Skatteverkets ställningstaganden
  Inkomstbeskattning av Bed & Breakfast bedriven i privatbostadsfastighet

  Datum: 2004-11-29

  Område: Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring
  Dnr/målnr/löpnr:
  130 682054-04/111

  1 Sammanfattning

  Skatteverket anser att Bed & Breakfast som bedrivs i en privatbostadsfastighet ska beskattas i inkomstslaget kapital.

  2 Bakgrund och frågeställning

  Fråga har uppkommit huruvida inkomster vid uthyrning av rum i privatbostadsfastighet, s.k. Bed & Breakfast, ska anses utgöra inkomst av näringsverksamhet eller kapitalinkomst vid inkomstbeskattningen.

  3 Gällande rätt m.m.

  Av 41 kap. 1 § och 42 kap. 1 och 30 §§ Inkomstskattelagen (1999:1229),IL, framgår att inkomster som härrör från uthyrning av rum i privatbostadsfastighet ska tas upp som inkomst av kapital.

  Klassificeringen av en fastighet som antingen privatbostadsfastighet eller näringsfastighet görs vid inkomstbeskattningen. I denna skrivelse förutsätts att det är fråga om privatbostadsfastighet.

  Serveringsverksamhet är att anse som en näringsverksamhet om de s.k. näringskriterierna i 13 kap. 1 § IL är uppfyllda. Inkomsten från sådan verksamhet beskattas då i inkomstslaget näringsverksamhet.

  4 Skatteverkets bedömning

  Det förhållandet att hyresinkomster erhållits genom uthyrning av möblerade rum med servering av frukost, s.k. Bed & Breakfast, förändrar enligt Skatteverkets mening inte beskattningen vad avser upplåtelsen av rummet/rummen. Beskattningen i denna del styrs av fastighetens klassificering som privatbostadsfastighet eller näringsfastighet.

  Även ersättning för städning, bäddning av sängar etc. beskattas, enligt Skatteverkets uppfattning, som inkomst av kapital då sådana tjänster får anses ingå i rumsuthyrningen.

  Servering av frukost i samband med rumsuthyrning i privatbostadsfastighet är i normalfallet att anse som en tjänst integrerad med rumsuthyrningen. Även den delen av ersättningen för ”Bed & Breakfast” som kan anses belöpa på frukostserveringen får enligt Skatteverkets mening därmed anses utgöra del av ersättning för upplåtelse av rum i privatbostadsfastighet enligt 42 kap. 30 § IL.

  När det gäller avdrag för kostnader kan först konstateras att avdrag för eget arbete inte medges i vare sig inkomstslaget kapital eller inkomstslaget näringsverksamhet.

  Kostnader som enligt ovan får anses hänförliga till upplåtelsen av rummet/rummen täcks av i 42 kap. 30 § andra stycket och 31 § första stycket IL angivna schablonavdrag. Detta gäller även kostnader för frukost då ersättningen anses utgöra del av ersättningen för rummet.

  Det förekommer att annan egendom, t.ex. cyklar, tillhandahålls rumsgäster utan särskild ersättning. Kostnader som kan hänföras till sådan egendom som ingår i rumsuthyrningen omfattas av ovan angivna schablonavdrag.

 1. anon
  kwt6530
  apr 19, 2009

  Vad jag förstår beskattas Bed & Breakfast i inkomstslaget kapital (schablonavdrag på 12000 och sedan 20% skatt) om verksamheten sker i privatbostadsfastighet. Hur fungerar det med moms i detta fall?

 1. anon
  Clas Ramert
  maj 12, 2009

  Hej Kwt!

  Din fråga är mycket väl motiverad! Frågan är om denna verksamhet skall betraktas som "yrkesmässig". Lagtexten lyder:

  "En verksamhet är yrkesmässig, om den

  1. utgör näringsverksamhet enligt 13 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), eller
  2. bedrivs i former som är jämförliga med en till sådan näringsverksamhet hänförlig rörelse och ersättningen för omsättningen i verksamheten under beskattningsåret överstiger 30 000 kronor. "

  Vad jag kan förstå hör den aktuella uthyrning till punkt 2 ovan. Om så är fallet, skall moms erläggas om omsättningen under året överstiger 30,000 kr.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  kwt6530
  maj 21, 2009

  Hej Clas,

  Tack för ditt svar! Innebär det i så fall att jag ska lägga på moms på mina övernattningsfakturor och sedan och sedan betala in alltihop till Skattemyndigheten? Dvs bara ett rent administrativt merarbete...

  Jag lär väl inte få göra några andra avdrag än schablonavdraget?

  Hälsningar
  Klas