En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Handel med bitcoins

Bitcoins är en virtuell valuta som bara finns på internet och i användarnas hårddiskar. Det är en ”påhittad” valuta som genom sin konstruktion och anonymitet ändå fått många användare. Konstruktionen är sådan att antalet bitcoins aldrig kan komma att överstiga 21 miljoner. Det innebär att ingen myndighet kommer att kunna manipulera valutan för att finansiera budgetunderskott. Ett visst mått av anonymitet uppnås genom att valutan bara existerar i form av krypterade teckensträngar som lagras på respektive användares hårddisk.

Blog om: 

En sambos vuxna barn har ansetts som styvbarn och därmed också som närstående

Vid tillämpning av de s.k. 3:12 reglerna är det av stor vikt att hålla reda på vilka släktingar som ska betraktas som närstående.  I ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden har en sambos barn betraktats som styvbarn och därmed som närstående.

Blog om: 

Smått och gott om allt möjligt

Mervärdesskatt vid import

Skatteverket ska från 1 januari 2015.vara beskattningsmyndighet för mervärdesskatt vid import när en importör är registrerad till mervärdesskatt i Sverige och agerar i egenskap av beskattningsbar person vid importen.

För fördjupning se prop. 2013/14: 16 !

Begränsningar av möjligheten att göra avdrag för koncernbidrag för bolag med brutet beskattningsår - övergångsregler

Blog om: 

Mervärdesskatt som deklareras årsvis får lämnas in ungefär samtidigt som inkomstdeklarationen

Tidpunkten för att lämna mervärdesskattedeklaration som avser ett beskattningsår ska samordnas med deklarationstidpunkten för inkomstskatt enligt prop. 2013/14:28. Syftet med förslaget är att underlätta skatteredovisningen för de minsta företagen. Det rör sådana fysiska och juridiska personer som beräknas komma att ha ett beskattningsunderlag på högst en miljon kronor. De ysiska personer ska lämna inkomstdeklarationen senast den 2 maj och skattedeklarationen senast den 12 maj.

Juridiska personer (med undantag för dödsbon och handelsbolag) som

Blog om: 

Egenavgifter för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag

Nedsättningen av egenavgifterna för enskilda näringsinidkare och delägare i handelsbolag och förstärks genom att avdraget vid avgiftsberäkningen höjs med 2,5 procentenheter till 7,5 procent av avgiftsunderlaget och det maximala avdragsbeloppet med 5 000 till 15 000 kronor per år. Avdraget får inte medföra att egenavgifterna understiger ålderspensionsavgiften.Begränsningsregeln för delägare i handelsbolag och fysiska personer som bedriver näringsverksamhet tillsammans slopas. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

Blog om: 

Paketering av fastighet i aktiebolag ansågs inte utgöra gåva vid tillämpning av stämpelskattelagen

Vid överlåtelse av fastighet genom gåva uttas ingen stämpelskatt. Vid överlåtelse av fastighet genom köp eller byte uttas stämpelskatt. För juridisk person är stämpelskatten 4,25 % av egendomens värde.
En överlåtelse kan betecknas om gåva även om ersättning lämnas, t.ex. genom övertagande av skuld. Stämpelskatt tas då ut om ersättningen uppgår till minst 85 % av egendomens värde. Med egendomens värde avses ersättningen eller taxeringsvärdet året före det år då lagfart beviljas om det värdet är högre.

Blog om: 

Budgetpropositionen – ett försök att ”lista” allt väsentligt rörande skatter och avgifter

 

Årets budgetproposition innehöll en ovanligt stor mängd information rörande skatter och avgifter. Mycket har bara intresse för små grupper av företag, såsom t.ex vissa punktskatter, men det kan ändå vara intressant för många att se en lista på vilka förändringar som kommer och även vad som inte kommer.

I den stora massan av korta nyheter kan finnas något som är viktigt just för Dig!

Listan inleds med sådana förslag till lagtextändringar som föranlett en särskild blog.

Blog om: 

Nedsättning av arbetsgivaravgifterna för forskning och utveckling

 

För att stimulera arbete med forskning och utveckling införs från och med 2014 en möjlighet att få nedsättning av arbetsgivaravgifterna för personer med sådant arbete.

Med forskning avses i detta sammanhang: "systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte ta fram ny kunskap".

Med utveckling avses i detta sammanhang: "systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte använda resultatet av forskning för att utveckla nya varor, tjänster eller produktionsprocesser eller väsentligt förbättra sådana."

Blog om: 

Beskattningen av stiftelser, ideella föreningar och trossamfund reformeras

Från och med 2014 kommer stiftelser att få i stort sett samma regler för skattebefrielse som ideella föreningar och trossamfund. Det är en mycket betydande förändring. Under flera decennier har stiftelser haft ett relativt begränsat antal ändamål för vilka skattebefrielse kunnat medges. Många stiftelser som idag är oinskränkt skattskyldiga, dvs. skattskyldiga för i princip alla slag av inkomster, kommer att bli inskränkt skattskyldiga från och med nästa år.

Blog om: 

Nya 3:12 - regler enligt budgetpropositionen

Det har kommit många bud angående nya 3:12 - regler och vi har skrivit flera bloggar om dem. Den senaste bloggen tillkom på basis av ett pressmeddelande för ett par veckor sedan. Nu har vi tagit del av budgetpropositionen och de föreslagna lagtextändringarna. Skillnaden mot vad vi senast rapporterade blir marginell men inte betydelselös.

Blog om: 

Den frivilliga skattskyldigheten vid uthyrning förenklas

För att få frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning krävs för närvarande särskild ansökan. Från och med 1 januari 2014 ska det räcka med att faktura med moms utfärdas. För att kunna göra avdrag för ingående moms är det viktigt att veta vilken dag den frivilliga skattskyldigheten inträder. Detta ska ske den första dagen i den hyresperiod fakturan avser. Om hyresfaktura utfärdas med moms kommer det att mycket omfattande konsekvenser. Fastighetsägaren kan nämligen inte själv bestämma när den frivilliga skattskyldigheten ska upphöra.

Blog om: 

Föreslagna ändringar i 3:12 reglerna och räntefördelning

Regeringen återkom i torsdags med modifierat förslag beträffande 3:12 reglerna. Det är svårt att få någon riktigt klar bild av vad de nya reglerna kommer att innebära, eftersom vi ännu inte sett några nya lagtextförslag.

Men det ser bra ut för de minsta företagen, tycker jag.

Med utgångspunkt i pressmeddelandet verkar förslaget - med mina ord och som jag ser saken - komma att innebära följande.

Blog om: 

Nya rapporteringsregler för svenska och utländska arbetsgivare med anställda som kommer från utlandet

Från den 1 juli ska utländska arbetsgivare rapportera utstationering av anställda som arbetar i Sverige till arbetsmiljöverket. Rapporteringen ska ske omedelbart eller i vissa fall inom 5 dagar från det att arbetet påbörjades. Den utländske arbetsgivaren måste också ha en kontaktperson i Sverige. Rapporten ska lämnas till Arbetsmiljöverket. Det sker enklast på verkets hemsida. Även om detta inte har direkt med skatt att göra, får det naturligtvis ändå betydelse på det sättet att det blir betydligt svårare för dem som olagligen försöker undkomma svensk skatt.

Blog om: 

Effekterna av att dubbelbestraffning för skattebrott förbjudits

Det verkar inte ha hänt mycket sedan Högsta domstolen den 11 juli avkunnade den dom som innebär att dubbelbestraffning för skattebrott förbjuds.

Jag har googlat på detta idag och inte hittat väsentligt mer än följande länkar. Det händer inte mycket när Sverige tar semester, trots att detta är en skandal av stora mått. Tänk att brottslingar som faktiskt dömts till mångåriga fängelsestraff kan komma att släppas fria och dessutom få skadestånd bara för att den svenske lagstiftaren valt att trotsa EU:s lagstiftning!

Blog om: 

Tjänsteställe - rättsfall

I de två rättsfallen HFD 2013 ref. 19 I och II behandlas reglerna för tjänsteställe. Den vanliga verksamhetsorten är ett område inom 50 km från den skattskyldiges tjänsteställe. Ökade levnadskostnader som den skattskyldige har på grund av att han i tjänsten vistas utanför sin vanliga verksamhetsort, ska som huvudregel dras av. Om arbetsgivaren står för kostanden är den i sådana fall inte skattepliktig förmån för den anställde.

Blog om: 

Delvis utländsk koncern - avdrag för ingående moms

I mervärdesskattelagen finns en koncernregel i 8 kap. 4 § 5. Den innebär att ingående mervärdesskatt hos koncernföretag X, och som X inte kan får avdrag för, i stället i vissa fall kan göras av koncernföretag Y. Regeln, som brukar kallas "slussningsregeln" lyder:

"Den som bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet får också göra avdrag - - -

Blog om: 

Server i Sverige - fast driftställe här?

Skatterättsnämnden har avgjort ett förhandsbeskedsärende angående placering av ett utländskt bolags placering av en server i Sverige. Om servern anses utgöra fast driftställe, ska del av det utlänska bolagets vinst beskattas här.

Inga beslut eller avtal skulle komma att fattas i Sverige. Servern skulle styras från utlandet.

Blog om: 

Sexmånadersregeln - arbete i flera länder och mer än 96 dagar

Skatteverket har i ställningstagande 2010-10-25 som sammanfattning av ställningstagandet sagt följande:

"Kortare avbrott för semester, tjänsteuppdrag eller liknande i Sverige och i tredje land får vid tillämpning av sexmånadersregeln och ettårsregeln inte vara längre än att de sammanlagt motsvarar åtta dagar för varje hel månad som anställningen varar eller 96 dagar under ett och samma anställningsår."

Blog om: 

Konsult- och värderingskostnader i samband med pakering av tillgångar inför en skattefri försäljning

Ett bolag skulle sälja en fastighet. Inför försäljningen tog bolaget skatteråd, vilket ledde till "pakering". Det innebar att fastigheten överfördes till ett dotterbolag för anskaffningsvärdet. Överlåtelsen uppfyllde reglerna för "underprisöverlåtelser" i 23 kap. inkomstskattelagen. Därmed uppkom ingen skatt i det ledet. Därefter såldes dotterbolaget för marknadspris. Moderbolaget gjorde därmed en stor skattefri kapitalvinst. Skatteverket hävdade att konsultkostnaderna inte skulle vara avdragsgilla.

Blog om: 

Bilförmån - nya miljöbilar våren 2013

För miljöbilar finns särskilda regler om nedsättning av förmånsvärdet. För nytillkomna miljöbilar under våren 2013 anges hur nedsättningen ska göras, dvs. vilka bilmodeller som bör anses som närmast jämförbara bil vid beräkningen. Beräkning av förmånsvärde för miljöbil görs med utgångspunkt i motsvarande förmånsvärde för närmast jämförbara konventionella bil. Det har uppkommit behov av en komplettering för nytillkomna miljöbilar på marknaden under första halvåret 2013.

Blog om: 

Bilförmån - nya miljöbilar våren 2013

För miljöbilar finns särskilda regler om nedsättning av förmånsvärdet. För nytillkomna miljöbilar under våren 2013 anges hur nedsättningen ska göras, dvs. vilka bilmodeller som bör anses som närmast jämförbara bil vid beräkningen.Beräkning av förmånsvärde för miljöbil görs med utgångspunkt i motsvarande förmånsvärde för närmast jämförbara konventionella bil. Det har uppkommit behov av en komplettering för nytillkomna miljöbilar på marknaden under första halvåret 2013. För mer info, se Skatteverkets ställningstaganden.

Blog om: 

Bilförmån - nya miljöbilar våren 2013

För miljöbilar finns särskilda regler om nedsättning av förmånsvärdet. För nytillkomna miljöbilar under våren 2013 anges hur nedsättningen ska göras, dvs. vilka bilmodeller som bör anses som närmast jämförbara bil vid beräkningen. Beräkning av förmånsvärde för miljöbil görs med utgångspunkt i motsvarande förmånsvärde för närmast jämförbara konventionella bil. Det har uppkommit behov av en komplettering för nytillkomna miljöbilar på marknaden under första halvåret 2013.

Blog om: 

Omsättning med virtuell valuta i s.k. virtuell värld

På internet finns "virtuella världar" där man säljer saker till varandra med en egen valuta, som bara gäller i den virtuella världen. Det som köps och säljs kan naturligtvis vara vad som helst i princip men är nog ofta bara en virtuell vara eller tjänst som bara har fantasikaraktär.

I en del virtuella världar kan dock den egna virtuella valutan omvandlas, växlas, till vanlig valuta, t.ex. svenska kronor. I sådana fall menar skatteverket att deltagarna i denna - vad jag kan förstå - vanligtvis tämligen oskyldiga lek, ska betraktas som s.k. beskattningsbara personer.

Blog om: 

Skatteverket kräver de facto att HB och KB ska behålla sitt räkenskapsmaterial för evigt!

Kammarrätten i Göteborg har nyligen meddelat en dom som med Skatteverkets tolkning av den får förfärliga konsekvenser för handels- och kommanditbolag.

X hade sålt sin andel i ett handelsbolag. Vid beräkning av kapitalvinsten ska försäljningssumman minskas med den "justerade anskaffningsutgiften". Den justerade anskaffningsutgiften ska i huvudsak beräknas på följande sätt:

"Anskaffningsutgiften ska ökas med

- den skattskyldiges tillskott till bolaget,

- belopp som tagits upp som den skattskyldiges andel av bolagets inkomster,

Blog om: 

Lagrådet avstyrker införande av föreslagna ändringar i 3:12. Anders Borg kommenterar

Lagrådet avstyrkte igår ett genomförande av förslaget från Regeringen om ändringar i 3:12. Lagrådet använde ovanligt skarpa formuleringar. Här är några av dem:

Blog om: 

Sidor