En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Utdelning kan omvandlas till koncernbidrag i vissa fall

Skatteverket har kommit med ett ställningstagande som medger att utdelning från dotterbolag kan behandlas som koncernbidrag om utdelningen ingår i den fastställda balansräkningen för dotterbolaget.

Såvitt jag kan förstå, får detta den praktiska konsekvensen att utdelningen i så fall måste bokföras  som s.k. förskottsutdelninghos såväl dotterbolag som moderbolag. Att bara bokföra förskottsutdelningen hos dotterbolaget förefaller inte vara god sed.

Blog om: 

Skatter och frizoner i Lettland

Nyligen blev jag uppmärksammad på Lettland.

Sänkta arbetsgivaravgifter för anställda som arbetar med forskning/utveckling

Riksdagen har beslutat om sänkta arbetsgivaravgifter för anställda som arbetar med forskning eller utveckling.

Sänkningen uppgår till 10 % av lönen för anställda vars arbetstid till minst 75 % och till minst 15 timmar per månad går åt till FoU-arbete. Nedsättningen maximeras till 230 000 kr per månad på koncernnivå.

All FoU-verksamhet som har ett reellt innehåll omfattas.

Reglerna träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas på löner som betalas ut efter den 31 december 2013.

Blog om: 

Årsskiftesplanering för fåmansbolagsägare - uppdatering för december 2013

Nedanstående är en uppdatering av föregående års råd till ägare av fåmansaktiebolag. Nu är sista chansen att justera ägarnas löner från företaget för år 2013. Ofta tar fåmansföretagaren ut för lite i lön! Här finns mycket att fundera över!

När det gäller löner, betänk följande:

Blog om: 

Kassaregister för torg- och marknadshandel

Från och med den 1 januari 2014 måste näringsidkare som bedriver torg- och marknadshandel använda kassaregister. Till torg- och marknadshandel räknar Skatteverket också annan tillfällig handel exempelvis försäljning vid mässor, festivaler, loppmarknader och sportarrangemang. Undantag gäller för kontant försäljning av obetydlig omfattning. Obetydlig omfattning anses föreligga om kontant försäljning inte överstiger fyra prisbasbelopp inklusive moms per år (dvs. 177 600 kr 2014).

Blog om: 

Förhandsbesked ettårsregeln

En inkomst kan vara skattefri om man vistas utomlands under anställning minst ett år i samma land och inkomsten inte beskattats där på grund av lag eller administrativ praxis. En pilots övernattningar i andra länder än vistelselandet i samband med fullgörandet av anställningen har inte bedömts utgöra hinder för tillämpning av ettårsregeln. Förhandsbeskedet har överklagats av Skatteverket.

Blog om: 

Stiftelser, ideella föreningar och hjälpverksamhet bland behövande

Stiftelser, ideella föreningar och trossamfund är skattebefriade - utom för näringsverksamhet - om de uppfyller något av de så kallade ändamålskraven. Ett sådant ändamålskrav är hjälpverksamhet bland behövande. Vem som kan anses som behövande framgår inte av lagtexten. I ett ställningstagande preciserar Skatteverket när en person kan anses som behövande i ekonomisk mening.  Som huvudregel krävs en fullständig ekonomisk prövning. Men i vissa situationer anses en schablonmässig bedömning kunna accepteras.

Blog om: 

En idrottsförening har inte ansetts skattskyldig för ersättning från ett dotterföretag för utförande av en tjänst med betydelse för idrottsverksamheten

Ideella föreningar kan vara skatteprivilegierade i en vidare omfattning än stiftelser. Beträffande inkomst av näringsverksamhet kan ideell förening vara skattebefriad för innehav av fastighet i den ideella verksamheten samt dessutom för verksamhet som är ett direkt led i främjandet av föreningens allmännyttiga ändamål eller av hävd utnyttjats som finansieringskälla för ideella ändamål.

Blog om: 

Två fåmansföretag har ansetts bedriva samma eller likartade verksamhet

Utdelning på kvalificerade aktier i fåmansföretag kan träffas av upp till ca 57 % skatt. Utdelning på onoterade, icke kvalificerade aktier beskattas med 25 %. Aktier i fåmansföretag anses kvalificerade om aktieägaren eller närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i företaget eller i ett annat företag som bedriver samma eller likartad verksamhet som det utdelande bolaget.

Blog om: 

Skattetillägg och skattebrott, igen

Att bli bestraffad två gånger vid två olika förfaranden är som bekant numera förbjudet efter domar i Högsta domstolen och även i Högsta förvaltningsdomstolen.

Detta har föranlett en statlig utredning att sammanfattningsvis föreslå följande.

När en oriktig uppgift kan leda till både en administrativ och en straffrättslig sanktion, ska sanktionerna samordnas genom att åklagaren i allmän domstol, i samband med att åtal väcks för skattebrottet eller det tullrättsliga brottet, yrkar att skattetillägg eller tulltillägg tas ut.

Blog om: 

Är ”second hand butik” skattefri verksamhet för en ideell förening?

För allmännyttiga föreningar är inkomst av näringsverksamhet skattepliktig om det inte rör sig om verksamhet som av hävd använts som finansieringskälla eller som har naturlig anknytning till föreningens verksamhet. Som hävdvunna finansieringskällor har bl.a. räknats bingo och vanliga loppmarknader.

Högsta förvaltningsdomstolen hade att ta ställning till om verksamhet som bestod i försäljning i butik av skänkta varor. Domstolen uttalade bl.a. följande.

Blog om: 

Estetiska operationer och behandlingar

Ska estetiska operationer och behandlingar anses som sjukvård och därmed vara befriade från mervärdesskatt?

Högsta förvaltningsdomstolen har efter att ha begärt och fått ett förhandsavgörande från EU-domstolen bl.a. uttalat följande om estiska operationer och behandlingar:

Blog om: 

Beskattning av utdelning från svensk investeringsfond till mottagare som enligt skatteavtal har hemvist i annat land

Utdelning från en svensk investeringsfond till en mottagare med hemvist i ett annat land med vilket Sverige har ett dubbelbeskattningsavtal ska – om skatteavtalet är utformat enligt OECD: s mall – endast beskattas i mottagarens hemviststat. Den andra avtalsslutande staten omfattas nämligen inte av utdelningsartikeln i skatteavtalet i sådana fall utan av artikeln för ”annan inkomst”.  

Blog om: 

Redovisning av resultatandel från handelsbolag i aktiebolag med brutet räkenskapsår

Vid 2013 års taxering och tidigare gäller att ett handelsbolagets resultat ska tas upp av delägarna vid den taxering som handelsbolaget skulle beskattats, om det varit ett skattesubjekt.

För beskattningsår som påbörjats efter den 31 januari 2012 gäller i stället följande.

Blog om: 

Gåva respektive arv av byggmästarsmittade andelar i handelsbolag

Enligt gammal praxis ska gåva av hel näringsverksamhet bestående av byggmästarsmittade fastigheter inte utlösa uttagsbeskattning. Mottagaren av gåvan inträder i givarens skattemässiga situation. Det betyder att mottagaren av gåvan anses bedriva näringsverksamhet i form av byggnadsrörelse även om vederbörande inte aktivt bedriver sådan rörelse. Denna praxis innebär att den som bedriver byggnadsrörelse kan överlåta byggnader inklusive de skulder som hör till byggnaderna såsom gåva utan att överlåtelse anses ha skett för skuldens belopp.

Blog om: 

”Byråanstånd”

Skatteverket har kommit med ett ställningstagande angående s.k. ”byråanstånd”. I sammanfattningen skriver Skatteverket följande:

” Den 2 maj är lagstadgad tid för att lämna in deklaration för fysiska personer och dödsbon. Då 2 maj 2014 infaller på en s.k. klämdag är 5 maj den dag då deklarationerna ska vara inlämnade.

Tidsplanerna för leveranser vid byråanstånd är oförändrade jämfört med 2013.

Blog om: 

Handel med bitcoins

Bitcoins är en virtuell valuta som bara finns på internet och i användarnas hårddiskar. Det är en ”påhittad” valuta som genom sin konstruktion och anonymitet ändå fått många användare. Konstruktionen är sådan att antalet bitcoins aldrig kan komma att överstiga 21 miljoner. Det innebär att ingen myndighet kommer att kunna manipulera valutan för att finansiera budgetunderskott. Ett visst mått av anonymitet uppnås genom att valutan bara existerar i form av krypterade teckensträngar som lagras på respektive användares hårddisk.

Blog om: 

En sambos vuxna barn har ansetts som styvbarn och därmed också som närstående

Vid tillämpning av de s.k. 3:12 reglerna är det av stor vikt att hålla reda på vilka släktingar som ska betraktas som närstående.  I ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden har en sambos barn betraktats som styvbarn och därmed som närstående.

Blog om: 

Smått och gott om allt möjligt

Mervärdesskatt vid import

Skatteverket ska från 1 januari 2015.vara beskattningsmyndighet för mervärdesskatt vid import när en importör är registrerad till mervärdesskatt i Sverige och agerar i egenskap av beskattningsbar person vid importen.

För fördjupning se prop. 2013/14: 16 !

Begränsningar av möjligheten att göra avdrag för koncernbidrag för bolag med brutet beskattningsår - övergångsregler

Blog om: 

Mervärdesskatt som deklareras årsvis får lämnas in ungefär samtidigt som inkomstdeklarationen

Tidpunkten för att lämna mervärdesskattedeklaration som avser ett beskattningsår ska samordnas med deklarationstidpunkten för inkomstskatt enligt prop. 2013/14:28. Syftet med förslaget är att underlätta skatteredovisningen för de minsta företagen. Det rör sådana fysiska och juridiska personer som beräknas komma att ha ett beskattningsunderlag på högst en miljon kronor. De ysiska personer ska lämna inkomstdeklarationen senast den 2 maj och skattedeklarationen senast den 12 maj.

Juridiska personer (med undantag för dödsbon och handelsbolag) som

Blog om: 

Egenavgifter för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag

Nedsättningen av egenavgifterna för enskilda näringsinidkare och delägare i handelsbolag och förstärks genom att avdraget vid avgiftsberäkningen höjs med 2,5 procentenheter till 7,5 procent av avgiftsunderlaget och det maximala avdragsbeloppet med 5 000 till 15 000 kronor per år. Avdraget får inte medföra att egenavgifterna understiger ålderspensionsavgiften.Begränsningsregeln för delägare i handelsbolag och fysiska personer som bedriver näringsverksamhet tillsammans slopas. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

Blog om: 

Paketering av fastighet i aktiebolag ansågs inte utgöra gåva vid tillämpning av stämpelskattelagen

Vid överlåtelse av fastighet genom gåva uttas ingen stämpelskatt. Vid överlåtelse av fastighet genom köp eller byte uttas stämpelskatt. För juridisk person är stämpelskatten 4,25 % av egendomens värde.
En överlåtelse kan betecknas om gåva även om ersättning lämnas, t.ex. genom övertagande av skuld. Stämpelskatt tas då ut om ersättningen uppgår till minst 85 % av egendomens värde. Med egendomens värde avses ersättningen eller taxeringsvärdet året före det år då lagfart beviljas om det värdet är högre.

Blog om: 

Budgetpropositionen – ett försök att ”lista” allt väsentligt rörande skatter och avgifter

 

Årets budgetproposition innehöll en ovanligt stor mängd information rörande skatter och avgifter. Mycket har bara intresse för små grupper av företag, såsom t.ex vissa punktskatter, men det kan ändå vara intressant för många att se en lista på vilka förändringar som kommer och även vad som inte kommer.

I den stora massan av korta nyheter kan finnas något som är viktigt just för Dig!

Listan inleds med sådana förslag till lagtextändringar som föranlett en särskild blog.

Blog om: 

Nedsättning av arbetsgivaravgifterna för forskning och utveckling

 

För att stimulera arbete med forskning och utveckling införs från och med 2014 en möjlighet att få nedsättning av arbetsgivaravgifterna för personer med sådant arbete.

Med forskning avses i detta sammanhang: "systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte ta fram ny kunskap".

Med utveckling avses i detta sammanhang: "systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte använda resultatet av forskning för att utveckla nya varor, tjänster eller produktionsprocesser eller väsentligt förbättra sådana."

Blog om: 

Beskattningen av stiftelser, ideella föreningar och trossamfund reformeras

Från och med 2014 kommer stiftelser att få i stort sett samma regler för skattebefrielse som ideella föreningar och trossamfund. Det är en mycket betydande förändring. Under flera decennier har stiftelser haft ett relativt begränsat antal ändamål för vilka skattebefrielse kunnat medges. Många stiftelser som idag är oinskränkt skattskyldiga, dvs. skattskyldiga för i princip alla slag av inkomster, kommer att bli inskränkt skattskyldiga från och med nästa år.

Blog om: 

Sidor