En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Medlemsmejl

Det första medlemsmejlet har gått ut!

Det har tagit lite tid men nu har vi avancerat så långt med sidan att medlemskontakterna kommit igång. I medlemsmejlen sammanfattar vi viktiga händelser på sidan för att Du som medlem skall kunna hålla Dig uppdaterad på ett lättare sätt. Någon gång kan det också hända att vi där publicerar något som vi bara vill sprida till medlemmarna. Tanken är att medlemsmejlen skall komma ut ungefär 10 gånger per år.

Men medlemsmejlet går inte ut till alla medlemmar! Det går bara ut till dem som vid medlemsanmälan fyllde den kryssruta som anger att medlemmen vill ha medlemsmejl från oss.

Blog om: 

Pensionsstiftelsers investeringar i svenska och utländska handels- och kommanditbolag samt CFC-bolag

Pensionsstiftelser är inte skattskyldiga till inkomstskatt utan till avkastningsskatt. Den sistnämnda skatten är inte beroende av en pensionsstiftelses verkliga avkastning utan av statslåneräntan. Pensionsstiftelser kan därför vara intressanta från skatteplaneringssynpunkt.

 

Sedan gammalt finns i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (HBL) en bestämmelse (3 kap. 2 §) som innebär att stiftelser och ideella föreningar inte får vara komplementärer i kommanditbolag.

 

Per 1 juli har införts en ny paragraf i HBL (1 kap. § 2 a) som innebär ett totalförbud för pensionsstiftelser att investera i handels- och kommanditbolag. Märkligt nog är bestämmelsen införd i HBL och inte i lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (tryggandelagen), som är den lag som reglerar pensionsstiftelser. HBL behandlar givetvis endast svenska handels- och kommanditbolag. Det innebär enligt min mening att förbudet inte innefattar investeringar i utländska motsvarigheter till handels- och kommanditbolag. På engelska benämns dessa ofta ”partnerships”. Möjligheten att investera i utländska partnerships gäller dock endast så länge som pensionsstiftelsen inte kommer i konflikt med någon bestämmelse i tryggandelagen.

Den röda gubben har lämnat oss!

Ny månad: nya
krafter! Vi börjar med att fräscha till utseendet på skatter.se med en helt ny
logga.  Så här ser den ut:

skatter.se logo 

Tyvärr innebär
detta att vår kära röda gubbe...

Röda Gubben 

Blog om: 

Forumet kan sammanföra köpare och säljare av förlustbolag

Om Du vill köpa ett förlustbolag eller sälja ett, kan Du skriva några rader på forumet. Se rubriken "Köp och sälj förlustbolag". Det finns visserligen ett omfattande regleverk kring utnyttjande av underskottsavdrag efter ett ägarbyte. Det gäller de s.k. koncernbidrags- och beloppsspärrarna. Men ge inte upp! Ofta går det faktiskt att uppfylla regelverket. Om det lyckas, blir det mycket lönsamt för både köpare och säljare.

Blog om: 

Väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning

Hur undgår man det svenska skatteoket totalt? Enbart en utflyttning räcker inte alltid. En "väsentlig anknytning" kan finnas kvar.

Den som flyttar till ett annat land måste anmäla det till den svenska folkbokföringen och göra en motsvarande anmälan om inflyttning i det andra landet enligt det landets lagar. Den som efter utflyttningen trots ändrad folkbokföring har kvar "väsentlig anknytning" till Sverige skall som huvudprincip fortfarande beskattas i Sverige.

Blog om: 

Optioner avseende aktier - Black and Scholes

I affärstidningarna ser vi dagligen noteringar av olika optioner. Det är också vanligt att man använder optioner i olika belöningssystem i företagen. Inte sällan finner man optioner vara viktiga inslag i skatteplaneringen. Men hur beräknas egentligen värdet av en option?

Marknaden liksom Skatteverket brukar använda Black and Scholesmodellen vid värdering av optioner. Genom den här länken får Du information om modellen och dess upphovsmän http://bradley.bradley.edu/~arr/bsm/model.html

Blog om: 

Papper försvinner hos Skatteverket...

Under senare tid har jag mer och mer blivit varse att papper kommer bort hos Skatteverket. Ofta är det hela deklarationer som försvinner. Det är egentligen inte så konstigt med tanke på den enorma mängd papper som kommer in till Skatteverket varje dag. Detta kan dock förorsaka problem för den skattskyldige .

Om en deklaration försvinner får den skattskyldige betala förseningsavgift, om han inte kan bevisa att han lämnat in sin deklaration. Nu rör sig förseningsavgifterna inte om så stora belopp. Därför tycker jag att deklarationer fortfarande kan skickas på vanligt sätt.

Blog om: 

Varning! Koppla inte ihop utländska k-försäkringar och svenska fåmansföretag!

Utländska kapitalförsäkringar eller k-försäkrningar är ibland alldeles utmärkta! Det är också de närbesläktade kapitalpensionsförsäkringarna, som jag behandlade i en blog 2005-06-02. Ibland används dock utländska k-försäkringar för mycket aggressiv skatteplanering. Ofta är denna planering mindre välbetänkt.

Blog om: 

Sälja bolaget och flytta utomlands?

Kan man flytta utomlands och sedan sälja sitt företag med låg, eller ingen, vare sig svensk eller utländsk beskattning?

Skogsplantering - ett intressant sätt att finansiera ideell verksamhet

För de flesta ideella föreningar och trossamfund är finansieringen av verksamheten ett problem. Det är svårt att få in pengar på frivillig väg och det gäller att se till så att man inte blir beskattad i onödan.

Medlemsavgifter och frivilliga gåvor torde alltid vara skattefria men naturligtvis betalas de med medlemmarnas och sympatisörernas redan beskattade pengar.

Blog om: 

Aja baja... Obetald reklam är inte tillåten!

Det har visat sig
att några medlemmar har gjort inlägg som uppenbarligen är reklam. Från och med
idag kommer vi att ta bort sådana inlägg.

Företag som vill
exponera sig på skatter.se är välkomna att ta kontakt med oss.

Dessutom, vill vi
poängtera att på intressanta ekonomisidor listar vi några företag som
samarbetar med skatter.se.

Blog om: 

Varning! En ”vanlig aktieförsäljning” kan bli behandlad som skalbolagsförsäljning! Och se upp med återköp av inkråm!

2002 och 2003 infördes nya regler för försäljning av skalbolag. Trots att reglerna varit i kraft några år, är många rådgivare inte på det klara med hur lätt ”vanliga aktieförsäljningar” kan få katastrofala följder.

Blog om: 

Förenklat registreringsförfarande

Det har blivit ännu smidigare att bli medlem här på skatter.se! Nu behöver du enbart registrera ett användarnamn och din e-post adress. (Missa
dock inte att kryssa i den ruta som gör att vi får lov att skicka medlemsmejl
till Dig!)

Om
du vill kan du också ange ytterligare personuppgifter (som namn och
efternamn), men det är inte obligatoriskt. Sedan, när du väl har blivit
medlem, kan du frivilligt fylla på din profil med de uppgifter som du
tycker är lämpliga.

Blog om: 

Men hur ställer jag en fråga här?

Vi har fått tips
om att det kanske inte är uppenbart hur man kan ställa skattefrågor här.
Det är väldigt enkelt. Först och främst
måste du bli medlem. Det gör du genom att fylla i medlemsformuläret som du
hittar här. Sen är det bara
att gå in på forumet enligt anvisningarna här.

Blog om: 

Att skriva avtal först och ta skattekonsekvenserna sen...Vilda Västern?

Nu har det hänt igen! I min verksamhet stöter jag gång på gång på fenomenet att en affärsjurist skrivit avtal utan att fundera över skattekonsekvenserna.

För att komma överens kan det vara frestande att acceptera att ersättningen för en servitutsrätt eller annan delavyttring av fastighet delas upp på flera år. Det tråkiga är bara att beskattningen skall ske avyttringsåret - innan klienten fått pengar till att betala skatten! Det är möjligt att få uppskov enligt skattebetalningslagen men högst två år! Vad skall klienten ta sig till?

Blog om: 

Passa på och ställ frågor nu!

Skatter. se är en ny sajt som ännu inte funnit sina former. Så länge som sajten är ny och frågorna få, kommer vi att ge snabba och förhoppningsvis bra svar på alla frågor. Ta chansen och ställ Dina frågor på Forumet nu! 

För att skriva krävs medlemsskap, vilket är gratis. Du kan vara anonym genom att anmäla ett smeknamn (pseudonym), om Du vill. Anmäl Dig och utnyttja medlemsförmånen att få fråga kostnadsfritt!

Blog om: 

Så betalar du minsta möjliga skatt!

Enligt Privata Affärer Så betalar du minsta möjliga skatt! (Publicerades i December, men intressant)

On Death and Taxes

"But in this world nothing can be said to be certain, except death and taxes."

- Benjamin Franklin (1706 - 1790), Letter to Jean Baptiste Le Roy (1789) -

 "The difference between death and taxes is death doesn't get worse every time Congress meets"

- Will Rogers

Blog om: 

Avgift DVD och CD

Den 1 juli kommer en kraftigt förhöjd avgift på DVD- och CD-skivor. Köp i tid! Mer information finner Du genom att följa nedanstående länkar:

Aftonbladet

Riksdagen: Skärpt upphovsrätt ska stoppa olaglig kopiering från Internet

Blog om: 

Helt skattefri lön!

Att arbeta utomlands kan bli mycket lönsamt i vissa fall.

För en tid sedan avgjordes ett intressant fall i Regeringsrätten rörande en man som för svenskt företags räkning arbetat på Irland under några år. Enligt irländska regler (de s.k. ”remittance-reglerna” beskattas den som under en begränsad tid vistas på Irland endast för inkomst som förs in i landet. En inkomst anses ha förts in till Irland (remitterats) om den betalas ut där, vidarebefordras till eller på annat sätt överförs till Irland. Mannen fick en del av sin lön utbetald i Sverige och en del utbetald på Irland.

Blog om: 

Snart sista chansen att göra en ”internare”?

”Internare” eller intern aktieöverlåtelse är uttryck som brukar användas för en ganska vanligt förekommande transaktion. Den består i att en fysisk person överlåter aktierna i det bolag där han själv arbetar till ett annat av honom själv ägt aktiebolag. Enligt de s.k. 3:12-reglerna skall hälften av den kapitalvinst som då uppstår tas upp i inkomstslaget kapital och hälften i inkomstslaget tjänst. I inkomstslaget tjänst behöver säljaren dock inte ta upp mer än 100 basbelopp. Att överlåta sitt bolag till ett annat av säljaren ägt bolag är i högre inkomstlägen mycket förmånligt jämfört med att ta ut lön ur företaget. I rapporten Reformerad ägarbeskattning föreslås vissa förändringar i fåmansföretagsbeskattningen. Bl.a. skall hela kapitalvinsten vid försäljning av s.k. 3:12-aktier beskattas i inkomstslaget tjänst till den del den överstiger det s.k. gränsbeloppet, om förslaget antas. Det skall dock samtidigt sägas att ingen ändring föreslås vad gäller regeln att högst 100 basbelopp skall redovisas i inkomstslaget tjänst.

Om förslaget blir lag, kommer det således att bli ointressant att göra ”internare”, när det är fråga om mindre företag. Hela vinsten kommer ju då upp i inkomstslaget tjänst. För medelstora och större företag, där kapitalvinsten väsentligt överstiger 100 basbelopp blir det av allt att döma även fortsättningsvis förmånligt att göra interna aktieöverlåtelser. Tanken är att den nya lagstiftningen skall träda ikraft den 1 januari 2006.

Blog om: 

Albert Einstein on Taxes

"The hardest thing in the world to understand is
income tax."

- Albert Einstein -

 

Blog om: 

Sarbanes-Oxley Act and Open Source Software

The Sarbanes-Oxley Act (SOX) of 2002 is a
legislative attempt at raising the standards of ethics by which corporations
are governed. With today’s ever increasing reliance of companies on Information
Technology, it is no surprise that SOX also impacts IT. For more information
about this impact, look for instance at the Information Technology Controls page at the Wikipedia. The
whole issue can be summarized by quoting the Public Company Accounting
Oversight Board (PCAOB): "The nature and characteristics of a company’s
use of information technology in its information system affect the company’s
internal control over financial reporting." 

Blog om: 

Tips för nya besökare!

Om du använder
sökfunktionen (uppe till höger) så kan du lätt hitta information som kan
intressera dig. Till exempel, här
är några sökningar som har skett under de senaste dagarna: F-Skatte sedel, Tomt, Släpvagn, Uthyrning, Inneboende, Diesel, Bil,
Lottovinst, Återbetalning, Inkomstskatt, Kvarskatt, Vägskatt, Fordonsskatt, Miljöbil,
Skyddskläder, Hus och arv, Arvskatt, Energiskattedirektiv, Skattebefrielse, Sjöfart,
Moms, Traktamente, Livränta, Vad är statlig skatt, Skatt Volvo 745, Lagerränta,
Skatt på motorcykel, DVD, Försäljning av fastighet, Fritidshus, Spritskatt, Dubbelbeskattningsavtal
Tänk dock på att
denna webbplats fortfarande är ung, och innehållet byggs upp dag för dag. Om du
inte hittar svaret du förväntar dig genom sökfunktionen, bli medlem och lägg
upp din fråga på forumet. Då kanske du får svar från självaste Clas! 

Blog om: 

Kapitalpensionsförsäkring – ett bra sätt att undvika förmögenhetsskatt m.m.

I början på 90-talet låg räntorna på mycket höga nivåer. Det var då inte så betungande att av räntan betala förmögenhetskatten på 1,5 %.  När nu räntan i många fall inte ens kommer upp till samma procentsats som förmögenhetsskatten, blir effekten en kraftig skärpning av denna skatt jämfört med förr. Tar man dessutom hänsyn till att inkomsträntorna beskattas med 30 % inkomstskatt och att inflationen uppgår till 1 - 2 %, blir slutresultatet att kapitalet sjunker i värde från år till år för många privatpersoner.

Blog om: 

Sidor