En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Elementärt om aktieägartillskott

Aktieägartillskott finns vad jag vet inte reglerat i lag. Behandlingen av dem bygger i stället på praxis. Det finns två typer av aktieägartillskott - villkorade och villkorslösa. De lämnas vanligen för att täcka uppkommna förluster.

Blog om: 

Elementärt om handelsbolag

Handelsbolaget är för många omgärdat av mystik. Jag har fått några frågor på det, som jag tror lämpar sig att besvara för en större publik. Jag låter det därför bli en blog.

Ja, när det gäller handelsbolag så suckar jag tungt. Det finns många särbestämmelser och det är mycket krångel. Jag brukar säga att man skall ha ett gott skäl för att bilda ett handelsbolag. Enskild näringsverksamhet eller aktiebolag är att föredra för det mesta. Av dessa två bör man välja aktiebolag av många skäl. Jag har skrivit bloggar om sådant här tidigare bl.a. en om val av bolagsformer.

Det som främst kännetecknar handelsbolag civilrättsligt är att delägarna är personligen ansvariga för handelsbolagets skulder. Vad gäller kommanditbolag, som är en specialform av handelsbolaget, har någon eller några av delägarna inte detta personliga ansvar. De kallas kommanditdelägare. Dock skall minst en av delägarna vara personligen ansvarig. Delägare som är personligen ansvariga kallas komplementärer.

Det som främst kännetecknar handelsbolaget skatterättsligt är att det inte är ett skattesubjekt. Det är i stället delägarna som skall betala skatt för sina andelar av handelsbolagets vinst. Mervärdesskatt och eventuella arbetsgivaravgifter betalas dock av handelsbolaget självt.

Så till några direkta frågor jag fått. Frågan kommer först och svaret direkt efteråt:

1. Deklarationer - Vad ska finnas med och hur ofta?

En gång om året skall delägarna avlämna självdeklaration. Denna skall innehålla uppgifter om delägarens andel av handelsbolagets resultat. Detta resultat skall basera sig på ett slags deklaration som handelsbolaget gör för att delägarna skall få underlag för sina deklarationer.

Blog om: 

Försäljning av aktier i fåmansföretag - enkelt om något mycket komplicerat

Beräkning av skatten på en kapitalvinst på aktier i ett fåmansbolag är oerhört komplicerad. Politikerna talar så ofta om att förenkla för fåmansföretagen men reglerna blir i stället nästan oförståeliga. Inte minst under senare år har systemet förändrats mycket men minsann inte i förenklande riktning.

Här följer en mycket förenklad skiss av reglerna.

För aktieägare som är verksamma i betydande omfattning i företaget gäller följande.

Tänk Dig kapitalvinsten som en pelare eller stapel i ett diagram.

Blog om: 

Ny medarbetare till Skattepunkten och skribent på skatter.se

Förre skattedirektören, jur. kand. Ove Grip har arbetat 37 år inom skatteförvaltningen med beskattningsverksamhet i olika former samt med processverksamhet i tingsrätt, länsrätt, kammarrätt och Regeringsrätten.

I sin verksamhet har Ove fått en stor vana att genomföra olika slags rättsutredningar inom skatteområdet. Under den senare delen av sin anställning har Ove arbetat på en av Skatteverkets rättsenheter där han som specialist har lämnat rättsligt stöd i olika former.

Blog om: 

C Ramert AB har bytt namn till Skattepunkten AB

Som många redan känner till har C Ramert AB bytt namn till Skattepunkten AB. På Bolagsverket skedde omregistrering redan i höstas men först nu kan man säga att namnbytet är genomfört.

Varför har jag då ändrat namn på mitt företag?

Blog om: 

Uppgradering av skatter.se är nu klar!

Uppgraderingen av skatter.se är nu äntligen klar efter sju sorger och åtta bedrövelser! Vi har försökt att samtidigt ändra sidans layout, gradera upp till ny verison av programmet som styr sidan, byta windowsmiljön till linuxmiljö och byta webhotell. Företaget har också bytt namn från C Ramert AB till Skattepunkten AB. Jag återkommer till namnbytet om några dagar. Naturligtvis tog vi oss vatten över huvudet. Så många ändringar tar tid att genomföra. Första försöket med den nya tekniken gjordes 10 maj men allt var inte helt klart förrän i dagarna.

Blog om: 

Utnyttja uppskovsmöjlighet vid byte av bostad eller ej?

Den som kan få uppskov med skatten vid byte av bostad skall normalt sett utnyttja den möjligheten, enligt min mening. Att ta banklån för att betala skatten är ett sämre alternativ. Naturligtvis inser jag att saken kan ses på annat sätt av den som inte har behov av några lån överhuvudtaget. Uppskovet är ju en form av lån. Den som får uppskov betalar visserligen "ränta" på uppskovet men den ligger något lägre än dagens bankränta. "Räntan" på uppskovet sätter jag inom citationstecken, eftersom det inte är någon verklig ränta utan en skatt.

Blog om: 

Ny utformning av skatter.se

Som gamla läsare och medlemmar har märkt, har vi graderat upp skatter.se:s utseende. Vi hoppas att detta skall uppskattas. Samtidigt har vi graderat upp det program som styr själva sidan till en senare version. Vi har också bytt webhotell och gått över till en linuxbaserad miljö för att bättre kunna stå emot intrång och andra obehagligheter. Det har varit mycket arbete med detta och vi hoppas våra läsare och medlemmar skall ha överseende med de små ”barnsjukdomar” nya system alltid för med sig.

Blog om: 

Ont om eget kapital och likviditet i företaget? Här är några enkla tips

Ofta är det skatte- och avgiftsbetalningarna som skapar problem med likviditeten i företagen. Det finns dock några enkla åtgärder Du kan vidta för att skjuta upp skattebetalningarna tills Du får in pengar. På så sätt sparar Du också ränta.

Blog om: 

Uppdatera din browser!

Vi har nyligen uppgraderat skatter.se och använder oss av de senaste webbteknikerna.

Om Du har problem att se sidan, försäkra dig om att Du använder senaste versionen av din webbläsare, och specifikt Internet Explorer 7 om Du har en tidigare version av Internet Explorer. Senaste version av Internet Explorer kan du kostnadsfritt ladda ned hos Microsoft.

Blog om: 

Till Dig som är skatteexpert!

Med den teknik vi har idag är det fullt möjligt att arbeta på distans. Som exempel kan jag nämna min medarbetare Hans Larsson, som efter sin pensionering från Skatteverket, arbetar i sitt hem i Halmstad medan jag arbetar på företagets kontor i Göteborg. Vi har en gemensam växel som sköts av ett call center. Växeln är helt virtuell och finns någonstans på en stordator hos Tele2. Vi har daglig kontakt via telefon och mejl. Kontakterna med klienterna sköts också mest via telefon och mejl även om möten naturligtvis också förekommer.

Att arbeta på detta sätt - på distans - har visat sig fungera lika bra som om vi hade gemensamt kontor.

Min vision är att vi skall bli många som går in i detta projekt. Vi skall ge seriös skatterådgivning. Alla dokument skall kunna visas upp för berörda myndigheter. Vi uttalar oss aldrig om upptäcktsrisker. Klienten skall kunna sova gott om natten.

Är Du skatteexpert och villarbeta från Din hemort?

Vill Du ha ett spännande och intressant arbete med klienter som har varierande och fascinerande förhållanden.

Gillar Du visionen?

Om svaret är JA, hörav Dig till mig eller Hans på telefon 031 711 20 70 eller mejla genom kontaktformuläret. Låt oss diskutera fram en lösning som passar justDig!

Om Du är en äldre person, låt Dig inte hindras av Din ålder. Med ålder följer erfarenhet.

Mer information om mitt företag finner Du på www.skattepunkten.se

Med vänliga hälsningar

Clas Ramert

Blog om: 

Sälja fåmansföretag utan skatt eller med låg skatt

Nedan försöker jag beskriva några förfaranden på ett mycket förenklat sätt.

Många säljare av fåmansbolag säljer först sitt bolag (Rörelsebolaget) till ett nybildat tomt bolag (Nyab) för ett pris som motsvarar anskaffningsvärdet av aktierna. Priset ligger vanligen långt under marknadsvärdet (underpris). För säljaren uppkommer därmed ingen kapitalvinst och ingen skatt. Därefter säljer Nyab aktierna i Rörelsebolaget för ett mycket högre pris. Den kapitalvinst Nyab gör är skattefri, eftersom det rör sig försäljning av näringsbetingade aktier. Nyab innehåller nu endast pengar. Vinsten vid försäljningen av Rörelsebolaget kan utan några skatteavbränningar användas för nya investeringar . Det här är ett idealiskt läge för ägaren att starta ny verksamhet i Nyab av något slag. 

Blog om: 

Utdelningsutrymme

Många har inte klart för sig hur mycket bättre reglerna för utdelningar från fåmansföretag blivit under senare år. Men, det gäller att planera…

Nedanstående är ett försök att kort och enkelt förklara reglerna i dess viktigaste delar. Lagtexten är dock betydligt mer komplex än som framgår här. Därför bör inte läsaren basera några beslut på nedanstående utan att först ha kontrollerat reglerna i detalj.

Blog om: 

Then I guess I do understand taxes....

Bortsett från reklamen som kommer i slutet, så är ju detta lite roligt...

Blog om: 

Fission eller delning av aktiebolag - bl.a. ett sätt att undgå stämpelskatt på fastigheter

Delning av aktiebolag blev möjligt genom den nya aktiebolagslag som trädde i kraft 2006-01-01. I inkomstskattelagen kallas motsvarande förfarande fission. Nedan använder jag uteslutande termen fission för att förenkla framställningen, trots att det egentligen är en felaktig term i vissa sammanhang, t.ex. i kommunikation med Bolagsverket.

Den skattemässiga huvudprincipen är att man skall kunna dela ett aktiebolag genom fission utan att det medför några negativa skattemässiga konsekvenser.

Förfarandet vid en fission påminner om förfarandet vid en fusion. I båda fallen finns bolag som ger ifrån sig tillgångar (överlåtande bolag) och bolag som tar emot tillgångar (övertagande bolag). Registrering skall ske hos Bolagsverket.

Blog om: 

Dokumentationskrav vid gränsöverskridande internprissättning – Viktigt att ta itu med hösten 2007!

Om t.ex. ett svenskt moderbolag skall sälja varor till ett dotterbolag i ett annat land, kan det vara frestande för moderbolaget att prissätta varorna så att vinsten hamnar i det land som har lägst skatt!

För skattemyndigheterna i olika länder gäller det att slå vakt om den egna skattebasen och se till att så mycket som möjligt av den koncernmässiga vinsten beskattas i det egna landet. För att lösa konflikter mellan företag och stater samt staterna emellan har det i de flesta dubbelbeskattningsavtal och i de flesta länders interna lagar inskrivits att transaktioner mellan företag i intressegemenskap skall prissättas som om företagen varit oberoende av varandra. Det kan uttryckas på olika sätt: T.ex. alla transaktioner skall genomföras till marknadspris eller alla transaktioner skall genomföras på ”armlängds avstånd”.

Blog om: 

Försäljning av saker på Tradera och Blocket

Skatteverket kontrollerar numera försäljningar på sådan sajter som Tradera och Blocket. Frågan är då om skatt skall betalas för försäljningar på dessa sajter.

En första förutsättning för att det skall bli skatt är att försäljningen sker med vinst. Om vinst uppkommer, måste det sedan avgöras om denna vinst skall beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet eller inkomstslaget kapital. Utslagsgivande härvidlag är om verksamheten kan anses vara yrkesmässig och självständig. Om den är både yrkesmässig och självständig föreligger näringsverskamhet. Det krävs inte så särskilt mycket för att verksamheten skall anses vara yrkesmässig och självständig men enstaka köp och försäljningar på Tradera och Blocket kan naturligtvis inte anses ha yrkesmässig karaktär.

Blog om: 

Tillbaka igen och med förstärkning!

Nu är vi tillbaka efter semestern igen!

Och äntligen har C Ramert AB fått förstärkning. Från och med augusti arbetar här Hans Larsson på deltid.

Hans har varit verksam i mer än 40 år inom skatteförvaltningen. De senaste åren har han arbetat på Skatteverkets rättsenhet. Han är specialiserad på internationella frågor men har djupa kunskaper inom det mesta som rör skatt. Han är en aktiv pensionär, som fr.o.m augusti 2007 på deltid låter våra läsare och våra kunder ta del av sin enorma erfarenhet.

Blog om: 

Semester

Nu har vi semester fram till den 6 augusti! Ha därför tålamod med oss! Det kommer alltså att ta viss tid innan vi hinner besvarar frågor på forumet. Vi kommer tillbaka i augusti med nya krafter!

Blog om: 

Hur långt i tiden kan Skatteverket gå tillbaka?

Många undrar hur långt tillbaka i tiden Skatteverket kan gå i sina granskningar. Nedan försöker jag reda ut begreppen utan att gå in på alla detaljer. Jag talar här enbart om inkomstskatt.

Först fattar Skatteverket sitt grundläggande beslut senast i november under taxeringsåret, dvs. året efter inkomståret. Om inget särskilt beslut fattas anses ändå beslut ha fattats av den innebörden att inlämnad deklaration godkänts.

Det grundläggande beslutet kan Skatteverket ompröva senare under taxeringsåret och under året efter taxeringsåret. För att skatteverket skall kunna ompröva taxeringar som ligger längre tillbaka i tiden måste omprövningen ske inom ramen för reglerna kring "eftertaxering".

Blog om: 

C Ramert AB söker ny medarbetare - en skatteexpert med integritet

C Ramert AB erbjuder Dig som är skatteexpert ett intressant och omväxlande arbete som skattekonsult.

Vi arbetar med i stort sett allt inom skatteområdet, vilket gör att Du kan utvecklas och lära Dig nya saker varje dag. Bland klienterna finns finns privatpersoner, företagare och framför allt företag av varierande storlek i många olika branscher.

Det område som ökar mest just nu är de internationella frågorna. Vi samarbetar med MSI, som är ett internationellt nätverk av skatterådgivare, advokater och revisorer representerat i c:a 100 länder.

Blog om: 

Vilka företagsformer eller bolagsformer är lämpliga för fåmansföretagare?

Den lille företagaren frågar sig ofta vilken företagsform som är bäst för honom.

Lagstiftaren har försökt göra företagsformerna någorlunda neutrala i skattehänsende. Bl.a. infördes expansionsfonder för att göra enskild näringsverksamhet samt handels- och kommanditbolag lika attraktiva skattemässigt som aktiebolag. Riktigt lika blir det dock inte. Jag rekommenderar praktiskt taget alltid fåmansföretagare att bilda aktiebolag om de har råd att sätta in 100 000 kr i ett bolag. Här kommer mina argument i punktform.

Blog om: 

Filantroper! Skatteplanera Ert givande!

Filantrop betyder människovän. Det är en beteckning för en välbärgad människa som använder sitt överflöd till andras bästa. Att ge till dem som behöver ger livet innehåll och mening. Ett Regeringsrättsavgörande från den 15 juni 2006 ger möjlighet att skatteplanera givandet så att mottagaren av gåvan får mycket mer.

Rättsfallet var ett förhandsbesked. En man ägde aktier i börsnoterade svenska avstämningsbolag. Han avsåg att – före bolagsstämmobeslut om utdelning – till en begränsat skattskyldig stiftelse ge bort rätten till den framtida utdelning, som skulle kunna komma att lämnas under gåvoåret eller under en period om fem år. Stiftelsens rätt till utdelningen skulle antecknas i en sådan särskild förteckning som anges i 3 kap. 12 § aktiebolagslagen (1975:1385, dvs. den äldre aktiebolagslagen). Frågan var om aktieägaren skulle beskattas för utdelningen om och när stiftelsen fick den.

Blog om: 

Att flytta till Österrike möjligt fram till årsskiftet

Sverige och Österrike har i ett ömsesidigt undertecknat protokoll kommit överens om att artikel 8 i dubbelbeskattningsavtalet skall få ny lydelse. Den nya lydelsen stoppar möjligheten att flytta till Österrike och sälja aktier skattefritt eller i stort sett skattefritt. Den kritiska övergångsbestämmelsen är dock utformad på följande sätt (enligt Pointlex):

Blog om: 

Tonnageskatt – som gäller retroaktivt från 2005-01-01?

I februari 2006 lade den särskilde utredaren Göran Ekström fram Tonnageskatteutredningens betänkande Tonnageskatt (SOU 2006:20).

Blog om: 

Sidor